Εὐρώπη, συνοχή, ἀνάπτυξη

Τὴν διασφάλιση τῆς πολιτικῆς συνοχῆς τῆς Εὐρωζώνης, γιὰ τὴν ἀποτελεσματικὴ ἄσκηση τῆς ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς, ἐπέτυχε τὸ Γιούρογκρουπ∙ ὁ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ καὶ ὁ Πιὲρ Μοσκοβισί, στὴν πρώτη τους συνεδρίαση τοῦ ὀργάνου μὲ τὰ νέα τους καθήκοντα, ἐπέμειναν στοὺς δύο αὐτοὺς ἄξονες. Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος καὶ αὐστηρᾶς στάσεώς τους ἀπέναντι στὴν Γαλλία καὶ Ἰταλία, γιὰ τὴν συμμόρφωσή τους πρὸς τὴν δημοσιονομικὴ πειθαρχία, ἀλλὰ καὶ στὴν ἀνάγκη ἀμέσου διαθέσεως τῶν τριακοσίων δις εὐρὼ ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῆς τραπεζικῆς ρευστότητος. Ἡ Ἐπιτροπὴ γνωρίζει, ὅτι τὸ τρέχον δίμηνο εἶναι τὸ καθοριστικὸ γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας, καὶ τὴν ἀνάκτηση ἀπ’ τὴν Εὐρώπη τοῦ διεθνοῦς της ρόλου∙ ἡ ἀποδυνάμωση τοῦ Ἀμερικανοῦ προέδρου, μετὰ τὴν ἧττα του στὶς ἐνδιάμεσες ἐκλογές, ἐπιβάλλει τὴν ἐνίσχυση τοῦ ρόλου τῆς Εὐρώπης καὶ τὴν προώθηση τῆς δικῆς της αὐτονόμου διεθνοῦς πολιτικῆς παρουσίας.