Εὐρωζώνη, καμπὴ ἀναπτύξεως

Τὸ Εὐρωπαϊκὸ Συμβούλιο τῆς 8ης Δεκεμβρίου θέτει ὡς ἔναρξη ἐφαρμογῆς τῆς ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς ἡ Ἐπιτροπή, διότι προβλέπει ἕως τότε τὴν ὁλοκλήρωση τῆς σχετικῆς προεργασίας∙ σὲ πρώτη φάση ἀναμένεται ἡ διάθεση τῶν τριακοσίων δις εὐρὼ ὡς ρευστότητα στὴν ἀγορά, μὲ σκοπὸ τὴν ἐνίσχυση τῶν μικρομεσαίων ἐπιχειρήσεων πρωτίστως καὶ στὴν συνέχεια τὴν ἐπέκταση τῶν πιστώσεων τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τραπέζης στὸ ἕνα τρις μέσα στὸ 2015. Οἱ ἐπιφυλάξεις τῆς Γερμανίας ἔχουν ἀρθεῖ σὲ μεγάλο βαθμό, ἂν καὶ συνεχίζονται οἱ πιέσεις της γιὰ τὴν προώθηση τῶν μεταρρυθμίσεων στὴν Γαλλία, Ἰταλία καὶ ἄλλους ἑταίρους∙ σὲ αὐτοὺς περιλαμβάνεται καὶ ἡ Ἑλλάδα, ἀλλὰ τῆς ἀναγνωρίζεται ἡ σημαντικὴ πρόοδος ποὺ ἔχει ἐπιτύχει καὶ ἡ ἀποφασιστικότης τῆς κυβερνήσεώς της γιὰ τὴν συνέχισή τους. Ἡ ὑπόθεση τοῦ φορολογικοῦ παραδείσου τοῦ Λουξεμβούργου εἶναι γνωστὴ ἀπὸ χρόνια, ἀλλὰ ἡ προβολή της ἀποβλέπει μᾶλλον στὴν ἀποδυνάμωση τοῦ Ζὰν Κλὼντ Γιούνκερ.