Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις, ἂν καὶ ἐπιφυλακτικὲς ἀκόμη, ἐπειδὴ δὲν ἀνακοινώθηκε τὸ ἀναπτυξιακὸ σχέδιο τῆς Εὐρωζώνης, ἐνῶ στὴν Ἀσία ἦταν ἰσχυρότερες, λόγῳ τῆς διασκέψεως κορυφῆς τῆς ΑΠΕΚ∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,2491 δολλάρια, ἀλλὰ ὑποχώρησε στὰ 142,6285 γιέν, ἐνῶ ἀνέβηκαν, χρυσός, 1172, καὶ πετρέλαιο, 84,76. Στὴν Ἀσία ἡ ἀνακοίνωση ἑνοποιήσεως τῶν χρηματιστηρίων Χὸνγκ Κὸνγκ καὶ Σαγκάης, ἀπ’ τὴν ἑπόμενη ἑβδομάδα, προκάλεσε τὸ ἔντονο ἐνδιαφέρον τῶν ἐπενδυτῶν, διότι θὰ ἔχουν τὴν δυνατότητα ἀμέσου προσβάσεως στὴν ρευστότητα τῆς κινεζικῆς κεφαλαιαγορᾶς∙ ἤδη ἀπὸ τώρα ἄρχισε ἡ ζήτηση, μὲ πρῶτες ρωσικὲς εταιρεῖες, οἱ ὁποῖες ὑφίστανται τὶς δυτικὲς κυρώσεις, ἀλλὰ καὶ ἀναδυομένων χωρῶν, λόγῳ τῆς ἀπογοητεύσεώς τους ἀπ’ τὶς ἀγγλοσαξωνικὲς ἀγορές∙ στὴν Εὐρώπη ὁμαλοποιεῖται ἡ ἀγορὰ καὶ ἀμβλύνονται οἱ ἐπιπτώσεις ἀπ’ τὶς ἀποκαλύψεις γιὰ τὸν φορολογικὸ παράδεισο τοῦ Λουξεμβούργου. Στὴν Ἀθήνα οἱ πιέσεις συνεχίζονται στὸ Χρηματιστήριο, ὡς ἀντανάκλαση τῆς ἀτλαντικῆς κινδυνολογίας.