Φοροδιαφυγὴ Λουξεμβρούργου, σκληρὴ μάχη

Σὲ σκληρὴ σύγκρουση τῶν Εὐρωπαίων μὲ τὰ ἀτλαντικὰ κυκλώματα ἐξελίσσεται ἡ ὑπόθεση τῆς φοροδιαφυγῆς τοῦ Λουξεμβούργου, μὲ στόχο τὸν Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ∙ εἶναι γνωστὸ ὅτι τὸ Λουξεμβοῦργο εἶναι φορολογικὸς παράδεισος, ὅπως τὰ Τσάνελ Ἄιλαντς τῆς Βρεταννίας καὶ μερικὲς περιοχὲς τῆς Νέας Ὑερσέης καὶ τῆς Νότιας Καρολίνας στὴν Ἀμερική. Ἄλλωστε πρὸ τριετίας εἶχε ξεσπάσει τὸ ἴδιο θέμα, μὲ αἰχμηρὲς ἀνακοινώσεις Βερολίνου, Παρασίων καὶ Λουξεμβουργου∙ τώρα εἶναι πιὸ ὀργανωμένο, ἀπὸ δεκάδες ἐφημερίδων, ἐνῶ βαρὺ πυροβολικὸ εἶναι τὸ γερμανικὸ Ντὲρ Σπῆγκελ, ὥστε νὰ λέγεται ὅτι οἱ Γερμανοὶ ὑποκινοῦν τὴν ἐπίθεση. Θυμίζουν τὰ ἀντίστοιχα δημοσιεύματα τοῦ περιοδικοῦ τὴν πεντεατία εἰς βάρος μας, ὅταν ζητοῦσε τὴν ἀποπομπὴ τῆς Ἑλλάδος ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη καὶ καθύβριζαν ὅλοι τὴν Μέρκελ. Τὶς ἴδιες σκοπιμότητες ὑπηρετοῦν.