Καθυστερήσεις ἀξιολογήσεως

Ἡ τρόϊκα συνεχίζει τὴν τακτικὴ τῶν καθυστερήσεων, κυρίως ἀπὸ πλευρᾶς ΔΝΤ, στὶς διαπραγματεύσεις, μὲ ἀποκλειστικὸ σκοπὸ τὴν ὑπονόμευσή τους∙ οἱ Εὐρωπαῖοι δὲν συμφωνοῦν μὲ τὴν τακτικὴ αὐτή, ὅπως φαίνεται ἀπ’ τὶς ἀνακοινώσεις τῆς Ἐπιτροπῆς, ἀλλὰ ἀνέχονται τὶς παρενοχλήσεις, μέχρι τὴν στιγμὴ τῆς ἐκρήξεως∙ θεωρεῖται δεδομένο στὶς Βρυξέλλες, ὅτι οἱ καθυστερήσεις στὴν Ἑλλάδα συνδέονται εὐθέως μὲ τὶς ἐπιθέσεις τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς κατὰ τοῦ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ, καὶ μὲ τὴν συνδρομὴ τῶν καταβολάδων τους στὴν γηραιὰ ἤπειρο. Ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς δείχνει ὅτι καταλήγει σὲ τολμηρὲς ἀποφάσεις καὶ φέρεται ἀποφασισμενος νὰ κόψει τὸν γόρδιο δεσμό∙ οἱ κερδοσκόποι μέσῳ τοῦ Ταμείου θὰ συνεχίσουν τὴν ὑπονομευσή τους, ὁπότε μία λύση ἀπομένει, ἡ ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τώρα ἀπ’ τὸ ΔΝΤ, μὲ τὴν παραίτησή μας ἀπ’ τὴν τρέχουσα δόση του∙ ἡ ἔκδοση τῶν τριμηνιαίων ὁμολόγων ἔγινε μὲ ἐπιτόκιο 1,7%, ὁπότε παρέχεται ἄνεσις ἐξόδου μας στὶς ἀγορές.