Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, πτωτικὲς στὴ Δύση καὶ ἀνοδικὲς στὴν Ἀσία∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε ἐλαφρὰ στὰ 1,2463 δολλάρια καὶ στὰ 143,5860 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 163,25, ἐνῶ ὑποχώρησε λίγο τὸ πετρέλαιο, 81,10. Ἡ ἀτλαντικὴ προπαγάνδα κατὰ τοῦ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ συντηρεῖ τὴν ἐπιφυλακτικότητα στοὺς Εὐρωπαίους ἐπενδυτές, διότι ἀναλογίζονται τὶς ἐπιπτώσεις της στὴν ἄσκηση ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς∙ ἀντιθέτως στὴν Ἀσία, ἡ ἐπιτυχία τῆς διασκέψεως τῆς ΑΠΕΚ καὶ ἡ συμφωνία Κίνας καὶ Ἀμερικῆς, γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τοῦ κλίματος, καλλιεργεῖ τὴν αἰσιοδοξία, μαζὶ μὲ τὴν λειτουργία ὡς ἑνιαίας ἀγορᾶς τὴν Δευτέρα τῶν Χρηματιστηρίων Χὸνγκ Κὸνγκ καὶ Σαγκάης. Ἡ ἀτλαντικὴ κερδοσκοπία ἔχει στὸ στόχαστρό της τὴν Εὐρωζώνη, διότι γνωρίζει, ὅτι ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας της θὰ ἔχει ἄμεσο ἀποτέλεσμα στὴν ἀνάδειξή της ὡς κυριάρχου οἰκονομικῆς δυνάμεως∙ οἱ κερδοσκόποι πλήττουν καὶ τὸ Χρηματιστήριο Ἀθηνῶν, χάρις στὴν ἐνίσχυση τῶν ἐπιχωρίων ὀργάνων τους.