Προσεδάφιση στὸν κομήτη

Ἡ προσεδάφιση στὸν κομήτη Tchouri τοῦ μηχανισμοῦ Φύλη τοῦ διαστημικοῦ ὀχήματος Ροζέττα ἀποτελεῖ μοναδικὸ ἐπίτευγμα τῆς εὐρωπαϊκῆς ἀεροδιαστημικῆς∙ ἡ προσεδάφιση ἔγινε 511 ἑκατομμύρια χιλιόμετρα μακρυὰ ἀπ’ τὴν Γῆ καὶ ἀφοῦ τὸ Ροζέττα παρακολουθοῦσε ἐπὶ δεκαετία τὸν κομήτη, γιὰ τὴν κατάλληλη στιγμὴ τελικῆς ἀποστολῆς του. Τὸ ἐγχείρημα ἦταν ἐξαιρετικὸ δύσκολο, διότι ὁ κομήτης ἀποτελεῖται ἀπὸ στρῶμα πάγου∙ οἱ ἐπιστήμονες πιστεύουν ὅτι μὲ τὶς ἔρευνες τοῦ Φυλή -ἀπὸ νησὶ στὸν νότιο Νεῖλο-, στὴν ἐπιφάνειά του θὰ μπορέσουν νὰ διερευνήσουν τὶς συνθῆκες τῶν πρώτων στιγμῶν τοῦ σύμπαντος, διότι πιστεύεται ὅτι ὁ κομήτης παρέμεινε ἀνέπαφος μετὰ τὴν μεγάλη ἔκρηξη. Οἱ Εὐρωπαῖοι ἀπέδειξαν ὅτι δύναται ἔχειν τὴν πρωτοπορία σὲ κάποιους τομεῖς τῆς διαστημικῆς ἔρευνας καὶ μάλιστα μὲ ἀπόλυτη ἐπιτυχία. Ἡ συνέχεια ἐνδιαφέρει.