Βεβαιότης ὁμαλῆς πορείας

Ἡ βεβαιότης γιὰ ὁμαλὴ πορεία πρὸς τὴν ἐκλογὴ τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας καὶ τὴν πολιτικὴ σταθερότητα ἐνισχύεται ἀπὸ δύο γεγονότα∙ ὁ πρωθυπουργὸς ἐγκαινίασε χθὲς τὶς ἐργασίες γιὰ τὴν ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος, μὲ τὴν σύγκληση τῆς ὁμάδος τῆς Νέας Δημοκρατίας, ἐνῶ ὁ ἀρχηγὸς τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως χαμήλωσε ἀρκετὰ τοὺς τόνους καὶ ἔκανε ἀναφορὲς στὰ ἐθνικὰ θέματα, γιὰ πρώτη φορά, ἀποφεύγοντας τὶς προβλέψεις του γιὰ σύντομες ἐκλογές. Ὅσο ἡ οἰκονομία βαδίζει πρὸς τὴν ἀνάπτυξη -ἤδη ἡ ἀνεργία τὸν Αὔγουστο μειώθηκε στὰ 25,9%, ἀπὸ 27,8% τὸν Αὔγουστο 2013, ἐνῶ τὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα διαμορφώθηκε τὸ δεκάμηνο στὰ 2,4 δις εὐρώ-, τόσο ἐμπεδώνεται ἡ ψυχολογία ἀνατάσεως τοῦ κόσμου τῆς ἀγορᾶς καὶ ἡ πεποίθησή του, ὅτι η χώρα ἐξέρχεται ἀπ’ τὴν κρίση καὶ ἀπαλλάσσεται ἀπ’ τὰ μνημόνια∙ ἕνα δὲν θέλει ἡ ἀγορὰ καὶ περισσότερο οἱ μικρομεσαῖοι, τὴν ἐπιστροφὴ στὴν ἀβεβαιότητα καὶ στὴν κρίση.