Πολλάκις αὐτοῦ μνημονεύων

Ἡ συνάντηση τοῦ Ἀλεξάνδρου μὲ τὸν κυνικὸ φιλόσοφο Διογένη σχολιάζεται περισσότερο ἀπ’ τὸν Πλούταρχο∙ εἶχε ἀφήσει ἐποχὴ ἡ συνάντηση τῶν δύο στὴν Κόρινθο, κατὰ τῶν συνέδριο τῶν ἑλληνικῶν πόλεων, λίγο πρὶν ἀναχωρήσει ὁ βασιλεὺς γιὰ τὴν ἐκστρατεία εἰς τὴν Ἀσία. «Διογένει δ’ αὐτῷ περὶ Κόρινθον εἰς λόγους ἐλθὼν οὕτως ἔφριξε καὶ κατεπλάγη τὸν βίον καὶ τὸ ἀξίωμα τοῦ ἀνδρός»∙ μὲ τὸν Διογένη συζητήσε μάλιστα στὴν Κόρινθο καὶ τόσο πολὺ ἐντυπωσιάσθηκε καὶ κατεπλάγη ἀπ’ τὴν ζωὴ καὶ τὶς ἀξίες τοῦ ἀνδρός. «Ὥστε πολλάκις αὐτοῦ μνημονεύων λέγειν, ‘’εἰ μὴ Ἀλέξανδρος ἤμην, Διογένης ἂν ἤμην’’»∙ ὥστε πολλὲς φορὲς ἀναφέρεται ὅτι ἔλεγε, ‘’ἂν δὲν ἤμουν Ἀλέξανδρος, θὰ ἤθελα νὰ ἤμουν Διογένης’’. «Τουτέστιν, ‘’ἠσχολούμην ἂν περὶ λόγους, εἰ μὴν δι’ ἔργων ἐφιλοσόφουν’’∙ ‘’θὰ ἀσχολούμουνα καὶ στὴν διδαχὴ τῆς φιλοσοφίας, ἐὰν δὲν τὴν ἐφάρμοζα στὴν πράξη’’. Πίστευε, ὅτι ἐξέφραζαν φιλοσοφία οἱ κατακτήσεις του.