Διάσκεψη κορυφῆς «Εἴκοσι»

Στὸ Μπριμπαίην τῆς βορειοανατολικῆς Αὐστραλίας ἀρχίζει αὔριο ἡ ἐτήσια διάσκεψη τῶν «Εἴκοσι» μεγάλων, μὲ κύριο θέμα τὴν ἀνάκαμψη τῆς παγκοσμίου οἰκονομίας καὶ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν κρισίμων διεθνῶν προβλημάτων∙ οἱ προοπτικὲς γιὰ προσέγγιση εἶναι ἐλάχιστες, διότι οἱ διαφορὲς τῶν μεγάλων, κυρίως μεταξὺ Ρωσίας καὶ Ἀμερικῆς λόγῳ Οὐκρανίας, παραμένουν ἀγεφύρωτες, μὲ τὶς ἄμεσες ἐπιπτώσεις τους στὴν παγκόσμια οἰκονομία. Ἐὰν δὲν ἀρθοῦν οἱ κυρώσεις κατὰ τῆς Ρωσίας, τότε δὲν ἀποκαθίστανται ὁμαλὲς σχέσεις τῆς Μόσχας μὲ τὶς δυτικὲς χῶρες καὶ μὲ τὴν Εὐρώπη περισσότερο∙ τὸ Κρεμλίνο προσανατολίζει ἤδη τὶς σχέσεις του μὲ τὴν Κίνα καὶ τὴν Ἀσία, ἐνῶ προβλέπεται ὅτι θὰ διευκολυνθεῖ μὲ ἄνεση ὁ δανεισμὸς τῶν δημοσίων καὶ τῶν ἰδιωτικῶν ἐπιχειρήσεών του ἀπ’ τὸ ἑνιαῖο Χρηματιστήριο Χὸνγκ Κὸνγκ καὶ Σαγκάης.