Σύγκρουση μὲ Ἀναδυομένους

Ἡ ἀναμέτρηση τῶν Δυτικῶν μὲ τοὺς Ἀναδυομένους στὰ περισσότερα θέματα κυριάρχησε στὴ διάσκεψη τῶν Εἴκοσι μεγάλων, ἔστω κι ἂν προβλήθηκε ἀπ’ τὴν ἀτλαντικὴ διαπλοκὴ μόνο ἡ σύγκρουση μὲ τὴν Ρωσία γιὰ τὴν Οὐκρανία, ἀλλὰ χωρὶς τὴν ἀναφορὰ στὴν θερμὴ ὑποστήριξη τῆς Μόσχας ἀπ’ τοὺς Ἀναδυομένους, οὔτε γιὰ ὅσα προβλήματα ἔθεσαν αὐτοί, ὅπως τὸ νομισματικὸ καὶ τὴν ἀπελευθέρωση τοῦ διεθνοῦς ἐμπορίου∙ ἀπέρριψε τὴν συζήτησή τους ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος, κι αὐτὸ τοὺς ἐνόχλησε πάρα πολύ. Ἡ διαίρεση Δυτικῶν καὶ Ἀναδυομένων εἶναι πλέον δεδομένη, καθὼς οἱ ἡγέτες τῶν τελευταίων, Βραζιλίας, Ρωσίας, Ἰνδιῶν, Κίνας καὶ Νοτίου Ἀφρικῆς συναντήθηκαν προηγουμένως καὶ συμφώνησαν γιὰ ἑνιαία στάση στὴν διάσκεψη∙ μάλιστα ἀποφάσισαν τὴν σύσταση Τραπέζης Ἀναπτύξεως, μὲ κεφάλαια ἑκατὸ δις δολλάρια, καὶ Ταμείου Συναλλαγματικῆς Ἀλληλεγγύης, πεντήκοντα δις. Στὸ οὐκρανικὸ ἀπείλησαν οἱ Δυτικοὶ νέες κυρώσεις, ἀλλὰ ὁ Βλαδίμηρος Ποῦτιν ἀπάντησε, ὅτι πλήττουν περισσότερο τὴν Οὐκρανία.