Ἀναγνώριση τῆς ἀναπτύξεως

Ἡ ἀναγνώριση τοῦ ὑψηλότερου ρυθμοῦ ἀναπτύξεως στὴν Εὐρωζώνη ἀπ’ τὴν χώρα μας εἶναι γεγονὸς στοὺς οἰκονομικοὺς κύκλους, ἂν καὶ ἀπομένει ἡ ὑπονόμευση τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς καὶ τῶν ἐπιχωρίων καταβολάδων της∙ ἡ ἀποχὴ τῶν κεφαλαίων ἀπ’ τὸ Χρηματιστήριο ὀφείλεται στὰ ἀτλαντικὰ κυκλώματα, τὰ ὁποῖα δὲν ἔχουν χωνέψει τὴν συντριβή τους ἀπ’ τοὺς Ἕλληνες καὶ τὴν παταγώδη ἀποτυχία τους γιὰ χρεωκοπία τῆς χώρας καὶ διάλυση τῆς Εὐρωζώνης. Μὲ τὴν ἔναρξη τῆς χρηματοδοτήσεως τῆς ἀγορᾶς ἀπ’ τὶς τράπεζες θὰ ἀνακτήσει καὶ τὸ Χρηματιστήριο τὴν ζωογόνο διασύνδεσή του μὲ τὴν πραγματικὴ οἰκονομία καὶ τὶς ἀντιδράσεις του ὡς τῆς πλέον εὐαίσθητης χορδῆς της∙ ἡ καταστροφολογία τῆς διαπλοκῆς ἐλάχιστα ἐπηρεάζει τοὺς οἰκονομικοὺς παράγοντες καὶ περισσότερο ἐνδιαφέρονται αὐτοὶ γιὰ τοὺς δυναμικούς μας κλάδους, ὅπως καὶ ἡ ἰατρικὴ καὶ φαρμακευτικὴ ἔρευνα, ποὺ κατακτᾶ πρωταγωνιστικὸ ρόλο στὴν διεθνῆ ἀγορά. Προϊὸν καὶ αὐτὴ τῆς ψηφιακῆς πρωτοπορίας μας παγκοσμίως.