Συμφωνίες τῶν Ἀναδυομένων

Στὸ περιθώριο τῆς διασκέψεως τῶν «Εἴκοσι» μεγάλων οἱ Ἀναδυόμενοι ἔκλεισαν μεταξύ τους πολλὲς συμφωνίες∙ ἡ λειτουργία τοῦ Ἐπενδυτικοῦ Ταμείου τους, μὲ κεφάλαια ἑκατὸ δις δολλάρια καὶ τοῦ Ταμείου Συναλλαγματικῆς Ἀλληλεγγύης, μὲ πενῆντα, θὰ ἀρχίσει τὸ 2015, ἀφοῦ ἀπομένει ὁ διορισμὸς τῶν διοικήσεών τους∙ ὁ Κινέζος πρόεδρος συμφώνησε μὲ τὴν Βραζιλιάνα ὁμόλογό του, γιὰ τὴν κατασκευὴ γραμμῆς γρήγορων τραίνων στὴν χώρα της, ἐνῶ ὑπέγραψε καὶ συμφωνία ἐλευθέρων ἀνταλλαγῶν μὲ τὴν Αὐστραλία, στὴν ὁμάδα τῶν δυτικῶν χωρῶν αὐτή. Οἱ πιέσεις γιὰ ἀναθεώρηση τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου, γιὰ τὴν ἀναγνώριση περισσοτέρων δικαιωμάτων στοὺς Ἀναδυόμενους, ἀναλόγως πρὸς τὴν συμμετοχή τους στὴν παγκόσμια οἰκονομία, δὲν ἀπέδωσαν∙ ἡ λειτουργία ὅμως τοῦ Ταμείου Συναλλαγματικῆς Ἀλληλεγγύης θεωρεῖται ὡς τὸ ἀντίβαρο στὸν ἀμερικανικὸν ἔλεγχο τοῦ ΔΝΤ.