Γαλλία, ἀδύναμος κρίκος

Στὸν ἀδύναμη κρίκο τῆς Εὐρωζώνης ἐξελίσσεται ἡ Γαλλία, ἂν καὶ ἀπέφυγε τὴν ὕφεση μὲ 0,3% ἀνάπτυξη τὸ τρίτο τρίμηνο∙ ἡ Ἐπιτροπὴ ζητάει καὶ ἄλλες περικοπὲς δημοσίων δαπανῶν, ἀλλὰ ἡ κυβέρνηση δείχνει ἀνίσχυρη γιὰ ὅποιες πρωτοβουλίες καὶ περισσότερες δημοσιονομικές. Τὸ πρόβλημα εἶναι καθαρὰ πολιτικό, μὲ τὴν καταβύθιση τῆς δημοτικότητος τοῦ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ καὶ τὴν ἔκπτωση τῆς κυβερνήσεώς του σὲ μειοψηφικῆς στὴν Ἐθνοσυνέλευση∙ ἤδη ἐπικυρώθηκε ὁ νόμος γιὰ τὴν διαδικασία καθαιρέσεως τοῦ προέδρου τῆς Δημοκρατίας, ἐὰν αὐτὸς ἀρνεῖται νὰ παραιτηθεῖ, ἔστω καὶ ἂν ἀξιολογηθεῖ ἀρνητικὰ ἡ παραμονή του στὴν ἐξουσία. Ἡ ἐφαρμογὴ τοῦ νόμου εἶναι ἐξαιρετικὰ δυσχερής, ἀλλὰ ἡ δημοσίευσή του ὁδηγεῖ στὴν καλλιέργεια ψυχολογικοῦ κλίματος ἀποχωρήσεως τοῦ Φρανσουὰ Ὁλλάντ∙ δὲν διαθέτει ἄλλωστε ἀρκετὰ ἐρείσματα στὴν γαλλικὴ κοινωνικὴ ἱεραρχία.