Σύγκρουση Εὐρωπαίων, ΔΝΤ

Ἡ ἀξιολόγηση τῆς Ἑλλάδος ἐξελίσσεται πλέον σὲ ἀνοικτὴ σύγκρουση τῶν Εὐρωπαίων καὶ τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου∙ ὅλες οἱ καθυστερήσεις καὶ οἱ αἰτιάσεις προέρχονται ἀπ’ τὸ Ταμεῖο καὶ δὲν ἔχουν οὐδεμία σχέση μὲ τὴν οἰκονομικὴ πραγματικότητα τῆς χώρας, ἀλλὰ ἀποβλέπει στὴν παραμονή του καὶ τὰ ἑπόμενα χρόνια ὡς ἐπικυριάρχων στὴν Ἀθήνα. Ἀκόμη καὶ ἡ δουλικώτατη ἀπέναντί του ἐπὶ πενταετία ἐπιχώρια διαπλοκή –διότι ἡ ἀτλαντικὴ ἔχει διαφοροποιήσει ἀρκετὰ τὴν θέση της-, τὸ ἀναγνωρίζει ἐπὶ τέλους∙ οἱ Εὐρωπαῖοι ἔχουν ἐξαγριωθεῖ μὲ τὶς ἐνστάσεις του καὶ ἤδη μελετοῦν τὴν λήψη πολιτικῆς ἀποφάσεως, ἀνεξαρτήτως τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων. Τὰ οἰκονομικά μας ἐπιτεύγματα εἶναι ἱστορικῆς σημασίας, ὅταν ἡ ἀνάπτυξη ὑπερβαίνει τὸ 2% τὸ τρέχον τρίμηνο καὶ τὸ 1% ἐτησίως, ἀπ΄ τὶς ὑψηλότερες στὸν δυτικὸ κόσμο, καὶ τὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα εἶναι τὸ μεγαλύτερο τῆς Εὐρωζώνης∙ δὲν τὶς συγχωροῦν μὲ τίποτε τὶς ἐπιτυχίες μας στὴν Οὐάσιγκτον.