Μέση Ἀνατολή, ἀδιέξοδο

Τὸ ἀδιέξοδο φαίνεται ὅτι διέπει ὅλα τὰ μέτωπα τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, οἱ συγκρούσεις μὲ τὸ χαλιφάτο συνεχίζονται, στὴν Παλαιστίνη ἡ ἀναταραχὴ δὲν κοπάζει καὶ στὸ Ἰρανικὸ λήγει ἡ προσθεσμία τῶν διαπραγματεύσεων, χωρὶς συμφωνία μᾶλλον∙ στὴν Τουρκία ὁ Ἀμερικανὸς ἀντιπρόεδρος δὲν ἔπεισε τὸν Τοῦρκο πρόεδρο, παρὰ τὴν τετράωση συνομιλία τους, γιὰ συμμετοχή του στὸν πόλεμο κατὰ τῶν Τζιχαντιστῶν, διότι ὁ τελευταῖος ἐπιμένει στὴν ἀποπομπὴ τοῦ Σύρου προέδρου, ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι ἀδύνατο∙ στὴν Παλαιστίνη ὁ ἰσραηλινὸς στρατὸς κατεδάφισε τὶς οἰκίες τῶν δύο Ἀράβων τρομοκρατῶν στὴν συναγωγὴ τῆς Ἱερουσαλήμ, ἐνῶ στρατιῶτες του σκότωσαν νεαρὸ Παλαιστίνιο, μὲ ἔντονες ἀντιδράσεις τῶν συμπατριωτῶν του∙ στὴν Βιέννη, οἱ συνομιλίες μὲ τὸ Ἰρὰν δὲν εἶχαν ἀποτέλεσμα, ὁπότε οὐδεὶς γνωρίζει ποιὸ θὰ εἶναι τὸ ἑπόμενο βῆμα γιὰ τὸ πυρηνικό του πρόγραμμα. Μόνο στὸν πόλεμο κατὰ τῶν Τζιχαντιστῶν σημειώθηκε πρόοδος, χάρις στοὺς Κούρδους καὶ στοὺς Σιίτες στρατιῶτες.