Οὐκρανία, ἀλλαγὴ Εὐρώπης

Στὸ θέμα τῆς Οὐκρανίας ἡ Εὐρώπη δείχνει σημεῖα συνδιαλλαγῆς μὲ τὴν Ρωσία, σὲ ἀντίθεση μὲ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες∙ ὁ Τζὸ Μπάιντεν παραβρέθηκε στοὺς ἑορτασμοὺς τοῦ ἑνὸς ἔτους στὸ Κίεβο, γιὰ τὴν ἐπανάσταση κατὰ τοῦ προηγουμένου καθεστῶτος, ἀλλὰ χωρὶς τὴν συνοδεία Εὐρωπαίων πολιτικῶν∙ στὴν Μόσχα ὁ Βλαδίμηρος Ποῦτιν διακήρυξε ὅτι εἶναι ἀδύνατη ἡ οἰκονομικὴ ἀπομόνωση τῆς Ρωσίας καὶ ὅτι οἱ κυρώσεις δὲν προκάλεσαν οὐσιαστικὴ ζημία στὴν οἰκονομία της, διότι διαθέτει ἄλλους ἑταίρους, ἐννοώντας τὴν Κίνα καὶ τοὺς Ἀναδυόμενους, ἐνῶ ἡ πτώση τῆς τιμῆς τοῦ πετρελαίου θεωρεῖται ὡς εὐκαιρία γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῆς βιομηχανικῆς της παραγωγῆς. Πάντως στὸ μέτωπο τῶν ρωσόφωνων περιοχῶν οἱ συγκρούσεις συνεχίζονται, χωρὶς προοπτικὲς συντόμου διακοπῆς των, ἀλλὰ καὶ στὴν Εὐρωζώνη οἱ πιέσεις τῶν οἰκονομικῶν παραγόντων, γιὰ ἄρση τῶν κυρώσεων, αὐξάνονται∙ οἱ πρωτοπόρες βιομηχανικές της ἑταιρεῖες φοβοῦνται ὅτι θὰ βρεθοῦν αἰφνιδίως ἐκτὸς τῆς μεγάλης ἀγορᾶς της.