Ἀπεγκλωβισμὸς συνομιλιῶν

Ἡ διήμερη συνάντηση τῆς Ἑλλάδος μὲ τὴν τρόϊκα στὸ Παρίσι θεωρεῖται ὡς τὸ μεγάλο βῆμα ἀπεγκλωβισμοῦ τῆς ἀξιολογήσεως, μετὰ ἀπὸ δίμηνο στασιμότητος∙ ἐὰν ὅλα πᾶνε καλά, ὅπως ἐλπίζουν στὶς Βρυξέλλες καὶ στὴν Ἀθήνα, θὰ ἀκολουθήσει ἡ ἕλευση τῶν ἐκπροσώπων της στὴν Ἑλλάδα, γιὰ τὴν τελικὴ ἔκθεση. Φαίνεται ὅτι σημειώθηκε σημαντικὴ πρόοδος στὰ ἐκκρεμῆ ζητήματα, τὸ δημοσιονομικὸ κενὸ καὶ τὴν ἑπόμενη μέρα. Πληροφορίες ἀπ’ τὴν Ἐπιτροπὴ ἀναφέρουν ὅτι ὑποχώρησε τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο, στὰ δύο αὐτὰ θέματα καὶ ἡ κυβέρνηση στὰ συνδικαλιστικὰ καὶ διαρθρωτικὰ ὡς ἀμοιβαία προσέγγιση∙ ἤδη θεωρεῖται δεδομένη ἡ πρώτη συζήτηση τὴν Πέμπτη στὸ Γιουρογουώρκινγκρουπ καὶ ἡ τελικὴ ἔγκριση στὶς 8 Δεκεμβρίου. Οἱ πιέσεις τῶν Εὐρωπαίων μέτρησαν, ὅπως καὶ ὁ ὑψηλότερος ρυθμὸς ἀναπτύξεως στὴν Εὐρωζώνη∙ δὲν χρεωκοπεῖ ποτὲ χώρα, μὲ ἀνερχόμενους ρυθμοὺς ἀναπτύξεως καὶ δυναμικοὺς κλάδους στὸ ἐσωτερικό∙ τὸ Ταμεῖο δὲν τοὺς συνεκτιμοῦσε γιὰ λόγους αὐτοσυντηρήσεώς του.