Σταθεροποιητικὲς τάσεις

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν σταθεροποιητικὲς τάσεις, μὲ ἄνοδο στὴν Ἀσία καὶ στάση ἀναμονῆς στὴν Εὐρώπη, λόγῳ τῆς ἐξαγγελίας τοῦ ἀναπτυξιακοῦ προγράμματος∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,2410 δολλάρια καὶ 146,7665 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 119,60, καὶ μόνο τὸ πετρέλαιο ἐμφάνισε ἐλαφρὰ ἄνοδο, 80,02. Ἡ μείωση τῶν βασικῶν ἐπιτοκίων στὴν Κίνα καλλιέργησε ἐλπίδες γιὰ ἐπιτάχυνση τῆς ἀναπτύξεως τῆς οἰκονομίας της, μὲ ἀντανάκλαση σὲ ὁλόκληρη τὴν Ἀσία, ἐνῶ ἡ καθιέρωση τοῦ ρεμπίνμπι ὡς μέσου ἀνταλλαγῆς ἐπεκτείνεται, καθὼς φέτος ὀκταπλασιάσθηκαν οἱ συναλλαγὲς μὲ τὴν Ρωσία σὲ κινεζικὸ νόμισμα∙ ἀντιθέτως ὁ Ρῶσος ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν δήλωσε ὅτι, ἡ μείωση τῶν δημοσίων ἐσόδων τῆς χώρας του ἀπ’ τὴν πτώση τῶν τιμῶν τοῦ πετρελαίου ἀνῆλθε σὲ 80 δις εὐρὼ καὶ ἀπὸ τὶς κυρώσεις σὲ 32 δις, ἀλλἀ πρόσθεσε ὅτι οἱ ζημίες στὶς ἄλλες χῶρες εἶναι μεγαλύτερες, μὲ κύριο χαρακτηριστικὸ τὴν στασιμότητα σὲ ὁλόκληρη τὴν εὐρωπαϊκὴ οἰκονομία.