Δεομένοις εὐγνωμονέστερος

Ἡ στάση του ἀπέναντι στοὺς ἐχθρούς του ἀποδεικνύει τὶς ἀρετὲς τοῦ Ἀλεξάνδρου∙ τὶς ἀπαριθμεῖ ὁ Πλούταρχος, ἀναφέροντας τὰ διάφορα γεγονότα. «Τίς δὲ πολιορκίαις καὶ παρατάξεσι βακχείας καὶ γάμους καὶ ὑμεναίους;» ποιός δε παράθετε μετὰ τὶς πολιορκίες καὶ τὶς πολεμικὲς παρατάξεις βακχικὲς ἑορτὲς καὶ γάμους καὶ τραγούδια γαμικά; «Τίς ἀδικοῦσιν ἐχθρότερος καὶ δυστυχοῦσιν ἠμερώτερος;» Ποιός ἦταν περισσότερο ἐπικριτικὸς στοὺς ἀδικοῦντες καὶ στοὺς δυσυχοῦντες πιὸ ἐπιεικής; «Ἔπεισί μοι τὸ τοῦ Πώρου δεῦρο μετενεγκεῖν»∙ ἀκολουθεῖ ἡ περίπτωση τοῦ Πώρου, ὅταν τὸν ἔφεραν κοντά του. «Ἐκεῖνος γὰρ ἤχθη πρὸς Ἀλέξανδρον αἰχμάλωτος, πυθομένου πῶς αὐτῷ χρήσηται, ‘’βασιλικῶς’’, εἶπεν, ‘’ὦ Ἀλέξανδρε’’»∙ ἐκεῖνος λοιπὸν προσήχθη πρὸς τὸν Ἀλέξανδρο αἰχμάλωτος, κι ὅταν ρωτήθηκε πῶς νὰ τὸν μεταχειρισθεῖ, ‘’βασιλικῶς’’, εἶπε, ‘’ὦ Ἀλέξανδρε’’. «Πάλιν δ’ ἐπερομένου ‘’μή τι ἄλλο;’’ ‘’οὐδὲν’’ εἶπε ‘’πάντα γάρ ἔνεστιν ἐν τῷ βασιλικῶς’’∙ κι ὅταν ξαναρωτήθηκε, γιὰ κάτι ἄλλο∙ ὄχι εἶπε, ὅλα πρέπει βασιλικῶς.