Ρυθμίσεις, τόνωση ἀγορᾶς

Στὴν τόνωση τῆς ἀγορᾶς ὁδηγοῦν οἱ ρυθμίσεις, γιὰ τὶς ἀσφαλιστικὲς εἰσφορὲς καὶ τὰ ληξιπρόθεσμα χρέη στὴν Ἐφορία∙ ὁ ρυθμὸς ὑποβολῆς αἰτησεων στὴν ἁρμόδια ἱστοσελίδα, εἶναι τετρακόσιες τὴν ὥρα καὶ ἔχουν ὑποβληθεῖ ἤδη δεκάδες χιλιάδες γιὰ τὴν ὑπαγωγή τους στὶς ἑκατὸ δόσεις. Ἡ ρύθμιση γίνεται ἠλεκτρονικὰ καὶ οἱ δικαιοῦχοι, ἀφοῦ ἔγκριθοῦν τὰ δικαιολογητικά τους, ἐντάσσονται αὐτομάτως καὶ ἀρχίζουν τὶς ἐργασίες τους ἢ τὶς ἐπεκτείνουν, μὲ ἄμεσο ἀντίκτυπο στὴν ἀγορά, διότι διαφορετικὰ δὲν θὰ ὑπάγονταν στὴν ρύθμιση∙ αὐτοὶ σταδιακὰ πληρώνουν τὶς δόσεις τους καὶ ἡ οἰκονομία κερδίζει ἀπ’ τὰ πολλαπλασιαστικὰ φαινόμενα τῆς ἐπεκτάσεως τῶν ἐργασιῶν. Οἱ μικρομεσαῖες ἐπιχειρήσεις ὑπάγονται στὴ ρύθμιση, ἀλλὰ αὐτὲς ἔχουν τὴν ἄνεση τῆς ἀμέσου ἐκκινήσεως τῶν ἐργασιῶν τους, διότι χρειάζονται ἐλάχιστα κεφάλαια καὶ καθόλου σχεδὸν πάγιες ἐπενδύσεις∙ ἡ συγκυρία εἶναι εὐνοϊκή, ἐπειδὴ συμπίπτει μὲ τὴν μεταφορὰ στὰ ἀστικὰ κέντρα τῶν πολλῶν ἐσόδων τῶν τουριστικῶν ἐπιχειρήσεων.