Σχέδιο Γιοῦνκερ, εὐκαιρία

Ὡς χρυσῆ εὐκαιρία γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς Εὐρωζώνης, χαρακτηρίζουν οἱ οἰκονομικοὶ κύκλοι τὸ σχέδιο τοῦ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ, μὲ τὴν διοχέτευση 315 δις εὐρὼ στὴν ἀγορά, καὶ σκοπὸ τὴν ἀνάκαμψη∙ ἡ σκέψη εἶναι ἁπλή, δημιουργεῖται Εὐρωπαϊκὸ Ταμεῖο Στρατηγικῶν Ἐπενδύσεων, μὲ 21 δις εὐρὼ κεφάλαια, ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἐπενδυτικὴ Τράπεζα, πέντε, καὶ ἀπ’ τὸν προϋπολογισμό, 16. Τὸ Ταμεῖο δανείζεται ἀπ’ τὶς ἀγορὲς δεκαπενταπλάσια, μὲ πολὺ χαμηλὸ ἐπιτόκιο, ὅπως ὅλοι οἱ εὐρωπαϊκοὶ ὀργανισμοί, καὶ τὰ διαθέτει σὲ ἐπενδυτικὰ προγράμματα ἑταιρειῶν ποὺ δὲν μποροῦν νὰ δανεισθοῦν ἀπ’ τὶς τράπεζες∙ τὸ Ταμεῖο ἀρχίζει τὴν λειτουργία του στὶς ἀρχὲς τοῦ 2015 καὶ προσφέρει ἀμέσως τὶς πιστώσεις του στὴν ἀγορά, μὲ σκοπὸ τὴν ἄμεση ἀπορρόφησή τους ἀπ’ τὶς μικρομεσαῖες κυρίως ἐπιχειρήσεις τῶν χωρῶν μελῶν. Δὲν θὰ ὑπάρχουν καθόλου ποσοτικὰ κριτήρια γιὰ τὴν ἀπορρόφησή τους κατὰ χώρα, ἀλλὰ θὰ ἐγκρίνονται κατὰ ἀπόλυτη σειρὰ προτεραιότητος.