Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις παγκοσμίως, λόγῳ ἀντιφατικῶν διεθνῶν εἰδήσεων∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε ἐλαφρὰ στὰ 1.2466 δολλάρια καὶ 146,7005 γιέν, ἐνῶ ὑποχώρησαν, χρυσός, 1195,50, καὶ πετρέλαιο, 78,38. Οἱ ἐξαγγελίες τοῦ προγράμματος Γιοῦνκερ, γιὰ ἀνάκαμψη τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονομίας, ἔτυχαν ἐπιφυλακτικῆς ὑποδοχῆς ἀπ’ τοὺς ἀτλαντικοὺς ἐπενδυτές, διότι ἀναμένουν τὰ πρῶτα δείγματα ἐφαρμογῆς του καὶ τὴν ἀποδοχὴ ἀπ’ τὶς ἐπιχειρήσεις καὶ κυρίως τὶς μικρομεσαῖες∙ ἡ διαγραφόμενη νέα δυναμικὴ στὴν παγκόσμια οἰκονομία, μὲ τὴν καθιέρωση τῆς ἐλευθέρας διακυμάνσεως τοῦ ρεμίνμπι, δύσκολα γίνεται ἀποδεκτὴ ἀπ’ τοὺς ἀγγλοσάξωνες κερδοσκόπους, διότι τὴν θεωροῦν ὡς ὑπονόμευση τῆς κυριαρχίας των στὸ διεθνὲς πιστωτικὸ κεφάλαιο∙ τὸ πρόγραμμα Γιοῦνκερ ἐνισχύει τὶς ἀντιδράσεις τους, διότι γνωρίζουν, ὅτι ἡ ἀνάκαμψη τῆς Εὐρωζώνης, μετὰ τὴν καθιέρωση τῆς ἑνιαίας τραπεζικῆς ἑνώσεως, ὁδηγεῖ ἀναγκαστικὰ στὴν περιθωριοποίησή τους ἀκόμη καὶ στὴν δυτικὴ οἰκονομία. Σὲ λίγες χῶρες, ὅπως ἡ Ἑλλάς, ἀσκοῦν ἔλεγχο, μὲ μνημόνιο.