Εὐρώπη, ἐπιπτώσεις κυρώσεων

Οἱ ἐπιπτώσεις στὴν εὐρωπαϊκὴ οἰκονομία ἀπ’ τὶς κυρώσεις κατὰ τῆς Ρωσίας γίνονται ἀρκετὰ αἰσθητὲς πλέον καὶ προκαλοῦν ἔντονες ἀντιδράσεις ἀπ’ τοὺς οἰκονομικοὺς παράγοντες∙ τὰ Ἐπιμελητήρια ὑπολογίζουν ὅτι, ἡ μείωση τῶν ἐξαγωγῶν σὲ ἐργαλειομηχανές, μηχανήματα καὶ τροχαῖο ὑλικὸ μόνο ἀνέρχονται σὲ 20% τουλάχιστον ἀπ’ τὸν Αὔγουστο, ἐνῶ σὲ μερικοὺς κλάδους, ὅπως στὰ ἀγροτικὰ προϊόντα, εἶναι κατὰ πολὺ μεγαλύτερη. Οἱ ἐπιχειρήσεις φοβοῦνται, ὅτι ἡ παράταση τῶν κυρώσεων ὁδηγεῖ στὴν ὁριστικὴ ἀπώλεια τῆς ρωσικῆς ἀγορᾶς, καθὼς καταλαμβάνουν τὴν θέση τῶν εὐρωπαϊκῶν προϊόντων τὰ ἀνταγωνιστικά τους κινέζικα καὶ κορεατικά∙ τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ μὲ τὰ ἀγροτικὰ προϊόντα, ὅπου ὅμως κατακλύζεται ἡ Ρωσία καὶ ἀπὸ λατινομαερικανικὰ καὶ ἀσιατικὰ προϊόντα. Οἱ πιέσεις πρὸς τὶς κυβερνήσεις, γιὰ ἄρση τῶν κυρώσεων, κυρίως τὴν γερμανική, αὐξάνονται.