Συγκυρία σχεδίου Γιοῦνγκερ

Ἡ ἐξαγγελία τοῦ προγράμματος Γιοῦνγκερ, γιὰ τὴν διάθεση 315 δις εὐρὼ στὴν ἀγορὰ καὶ τὴν ἀνάκαμψη τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονομίας, ἀντιμετωπίζεται μὲ θερμὴ ὑποστήριξη ἀπ’ τοὺς οἰκονομικοὺς παράγοντες, παρὰ τὴν χολερικὴ ἀντιδραση τῶν ἀτλαντικῶν, ἀλλὰ αὐτὴ ἦταν ἀναμενόμενη∙ ἡ συγκυρία εἶναι εὐνοϊκὴ καὶ γιὰ τρεῖς ἄλλους λόγους. Στὴν Εὐρωζώνη, τὸ εὐρὼ ἔχει ὑποτιμηθεῖ ἀρκετὰ ἀπέναντι τοῦ δολλαρίου, ἑπομένως εὐνοοῦνται οἱ ἀνταγωνιστικὲς μὲ τὰ ἀμερικανικὰ προϊόντα βιομηχανίες της, ἀεροπλάνα, πολεμικὸ ὑλικό, μηχανήματα∙ δεύτερον, ἡ τιμὴ τοῦ πετρελαίου ἔχει πέσει πάνω ἀπὸ 30%, μὲ ἀντίστοιχη μείωση τοῦ κόστους παραγωγῆς, ὅταν μάλιστα δὲν διαθέτει δικές της πηγὲς ἐνεργείας∙ τρίτον, τὰ ἐπιτόκια εἶναι ἐξαιρετικὰ χαμηλά, μέχρι καὶ ἀρνητικὰ γιὰ βραχυπρόθεσμες δανειοδοτήσεις, ὁπότε διευκολύνεται ἡ ἄντληση πόρων ἀπ’ τὰ νέα εὐρωπαϊκὰ ταμεῖα. Ἕνα εἶναι τὸ πρόβλημα, ἡ κοινοτικὴ γραφειοκρατία. Ὁ πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς ἔχει πλήρη τὴν εὐθύνη γιὰ τὴν ἄμεση κινητοποίησή της.