Εὐρωατλαντικὴ ἀναμέτρηση στὸ ἐσωτερικὸ

Ἡ εὐρωατλαντικὴ ἀναμέτρηση ἀποκορυφώνεται στὴν πολιτική μας ζωὴ καὶ ἀποβαίνει ὁ ρυθμιστικός της παράγων∙ ἦταν παροῦσα, ἀλλὰ σὲ δεύτερη μοῖρα τὴν τρέχουχα πενταετία, λόγῳ τῆς ἀπολύτου ὑποταγῆς τῆς διαπλοκῆς καὶ τῶν κομμάτων ἐκτὸς Νέας Δημοκρατίας στὴν ἀτλαντικὴ προπαγάνδα καὶ στὴν ἀναπαραγωγή της στὸ ἐσωτερικό. Πλημμύριζαν καθημερινὰ τὸν ἀέρα μὲ τὶς ἀκατονόμαστες κατηγορίες κατὰ τῶν Γερμανῶν καὶ τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ περισσότερο, ὡς κυρίως ὑπευθύνων γιὰ τὴν οἰκονομικὴ κρίση, προσθέτοντας καὶ τὰ κυβερνητικὰ κόμματα στὸν ἀχταρμᾶ∙ τὰ ἐπιτεύγματα τῆς κυβερνήσεως, μὲ τὸ ἅλμα τῆς οἰκονομικῆς ἀναπτύξεως, δὲν κατεγράφησαν στὴν ἀντιπολίτευση καὶ στὴν διαπλοκή, ἔστω καὶ ἂν τὰ ἀναγνώρισαν οἱ ὑπερατλαντικοὶ ἰνστρούχτορές τους. Ἕνα ὅμως δὲν εἶχαν καταγράψει ὅλοι αὐτοί, τὴν ἀρνητικὴ ἀπήχηση τῆς καταιγιστικῆς προπαγάνδας τους στὸν ἑλληνικὸ λαό∙ παρὰ τὴν πλημμυρίδα τῆς πλύσεως ἐγκεφάλου, οἱ Ἕλληνες παρέμειναν οἱ πλέον πιστοὶ στὴν εὐρωπαϊκὴ ἑνότητα, οὔτε καὶ στὴν πρὸ διετίας περίοδο τῆς χειροτέρας καμπῆς τῆς κρίσεως. Ἀκόμη περισσότερο τώρα, προσβλέπουν στὴν πολιτικὴ συνοχὴ τῆς Εὐρωζώνης καὶ ἀποδέχονται πλήρως τὴν οἰκονομική της πολιτική, καθὼς ἔχουν διαπιστώσει τὸ χάσμα μεταξὺ τῶν Εὐρωπαίων καὶ τῶν Ἀμερικανῶν στὴν στάση τῶν δανειστῶν∙ «πενία τέχνας κατεργάζεται», ἔμαθαν πολλὰ τὴν περίοδο αὐτὴ καὶ δύνανται ἑρμηνεῦσαι τὰς ἀποχρώσεις τῶν δηλώσεων τῶν τροϊκανῶν.

Ὁ ΣΥΡΙΖΑ εἶναι ὁ μεγάλος χαμένος τῶν ἐξελίξεων τῆς οἰκονομίας∙ εἶχε πιστέψει -ἢ τουλάχιστον ἔτσι ἔδειχνε στὴν κοινὴ γνώμη μὲ τὴν πλήρη ἀποδοχὴ τῆς ἀτλαντικῆς προπαγάνδας-, ὅτι θὰ χρεωκοπήσουμε καὶ θὰ πληρώσουμε τὶς συνέπειες, ἐνῶ ὁ πρόεδρός του ἔπαιζε μὲ τὴν προοπτικὴ ἐξόδου ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη καὶ ἐπιστροφῆς στὴν δραχμή. Ἄλλωστε οἱ ἐπισκέψεις του στὴν Ἀμερικὴ καὶ οἱ συναντήσεις μὲ τοὺς κορυφαίους κερδοσκόπους τὸ ἐπιβεβαίωσαν αὐτό, ὅταν ἐπέστρεφε ἀναμασώντας τὶς κατηγορίες τους κατὰ τῆς Εὐρώπης, ἔστω καὶ παραλλαγμένες ἐπὶ τὰ χείρω, ἐπειδὴ τόσο καταλάβαινε μᾶλλον∙ τὸ τελευταῖο τρίμηνο χαμήλωσε ὁ Ναπολεοντίσκος τὶς κατηγορίες του κατὰ τῆς Εὐρώπης καὶ τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ περισσότερο, διότι ἐπιχειρεῖ προσέγγιση μὲ τὴν ἡγεσία εὐρωπαϊκῶν κομμάτων. Ἔτσι, ἁπλὲς χειραψίες, τῆς μορφῆς τοῦ «how do you do», προβλήθηκαν ὡς ἀποκατάσταση σχέσεων, ἀλλὰ στὸ Λονδίνο διαπίστωσαν οἱ οἰκονομικοί του ἐγκέφαλοι, «τί ἐστὶ βερύκοκκο»∙ ὑπέστησαν τὴν χλεύη τῶν κατωτάτου ἐπιπέδου τραπεζιτῶν, ὅταν τοὺς παρουσίασαν τὶς οἰκονομικές τους θέσεις. Εἶχαν πιστέψει, ὅτι, ἐπειδὴ διορίστηκαν στὰ Πανεπιστήμια, ἐλέῳ κομματικῶν ὀργανώσεων καὶ ἐλαχίστων γνώσεων οἰκονομίας τῶν θεωρητικῶν τοῦ δεκάτου ἐνάτου αἰῶνος, ὅτι γνώριζαν τὰ πάντα, ὅταν μάλιστα ἐξελέγησαν καὶ βουλευτές∙ οἱ κερδοσκόποι εἶναι κερδοσκόποι καὶ πρεσβεύουν τὴν μόνη ἴσως σωστὴ ρήση τοῦ Καρόλου Μάρξ, ὅτι, «τὸ κεφάλαιο δὲν ἔχει πατρίδα», καὶ ὅτι τοὺς ὑποτελεῖς του τοὺς ξεζουμάει…

Τὸ σημαντικὸ γεγονὸς τῆς πολιτικῆς μας ζωῆς, μετὰ τὴν ἀνακοίνωση τῆς ἀνακάμψεως τῆς οἰκονομία κατὰ 1,7% τὸ τρίτο τρίμηνο, ἀπεδείχθη ἡ ἀπόλυτη πίστη τοῦ κόσμου τῆς ἀγορᾶς, ὅτι ἔχει ἀρχίσει σταδιακὰ τὸ τέλος κρίσεως καὶ ὅτι ἡ κατάκτηση τῆς σταθερᾶς καὶ θεαματικῆς ἀνόδου εἶναι δυνατὴ πλέον∙ ὁ καταιγισμὸς τῆς διαπλοκῆς καὶ τῶν κομμάτων γιὰ ἀποτυχία τῶν διαπραγματεύσεων καὶ νέα μέτρα δὲν φθάνει στὴν κοινὴ γνώμη, τὸν ἀπορρίπτει ὡς ἄχρηστο. Ἡ διάσταση τοῦ κόσμου τῆς ἀγορᾶς μὲ τὴν προπαγάνδα τῆς ἀντιπολιτεύσεως στὸ σημεῖο αὐτὸ βρίσκει τὴν καλύτερη ἐπιβεβαίωσή της∙ μὲ ἐνθουσιασμὸ γίνονται δεκτὲς οἱ πληροφορίες, γιὰ τὴν πώληση τῶν 14 ἀεροδρομίων καὶ τῆς νέα σύμβαση τῆς COSCO μὲ τὸν ΟΛΠ, ἀλλὰ καὶ τὴν καπλάζουσα ἐπέκταση τῶν πωλήσεων τῆς ψηφιακῆς μας τεχνολογίας στὸ ἐξωτερικό. Ἤδη, στὸν φαρμακευτικὸ καὶ ἰατρικὸ κλάδο κατακτήσαμε ἐξέχουσα θέση καὶ μεγάλες ξένες ἑταιρεῖες ζητοῦν τὴν συνεργασία μὲ δικές μας∙ οἱ λόγοι εἶναι δύο, ἡ ἐξαίρετη ποιότητα τοῦ ἰατρικοῦ καὶ φαρμακευτικοῦ προσωπικοῦ μας καὶ ἡ ἀξιοποίηση τῆς δημιουργικότητος τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης στὴν ψηφιακὴ ἔρευνα∙ ὁ συνδυασμὸς τῶν δύο αὐτῶν παραγόντων δίδει τὰ θεαματικὰ ἀποτελέσματα. Κάτι ἀντίσχοιχο συμβαίνει καὶ στοὺς ἄλλους κλάδος καὶ παρουσιάζεται ἡ μικρὴ μέν, ἀλλὰ σταδιακὴ μείωση τῆς ἀνεργίας, κατὰ 2% τὸν Αὔγουστο.

Ἡ προσπάθεια καλλιεργείας πολώσεως, ὅπως μὲ τὶς γελοιότητες περὶ ἐξαγορᾶς βουλευτῶν, μόνο θυμηδία προκαλεῖ στὴν κοινὴ γνώμη∙ ὅλοι γνωρίζουν ὅτι δὲν γίνονται ἔτσι αὐτά, ἀκόμη καὶ σὲ ἐπίπεδο γειτονιᾶς. Τὴν ἀπόγνωση τῶν κομμάτων τῆς ἀντιπολιτεύσεως ἀποδεικνύει καὶ τίποτε περισσότερο∙ καὶ ναὶ μὲν ὁ εὐτραφὴς ἀρχηγίσκος τὰ ἀποδέχεται, διότι δὲν ἔχει καὶ τίποτε ἄλλο νὰ κάνει, ἀφοῦ ἤδη καὶ οἱ εὐνοϊκές του δημοσκοπήσεις τὸν θέτουν ἐκτὸς Βουλῆς, καὶ «μὴν πάρεις τὴν κάτω βόλτα….» Τὸ πολιτικὸ ἐρώτημα εἶναι ἄλλο, τὸ γιατὶ τὴν ἀποδέχεται καὶ τὴν προασπίζεται ὁ ΣΥΡΙΖΑ καὶ ὁ Ναπολεοντίσκος∙ ὁπωσδήποτε δὲν εἶναι μόνο ἡ ἀλληλεγγύη πρὸς τὸ συνεργασθησόμενο κόμμα μετεκλογικά, διότι αὐτὸ δὲν ἐπανελήφθη, ἅπαξ ἐλέχθη καὶ ἐλησμονήθη. Ἄλλη εἶναι ἡ αἰτία, οἱ δεσμεύσεις πρὸς τὰ ὑπερατλαντικὰ κέντρα, τὰ ὁποῖα συνεχίζουν συστηματικὰ τὴν ὑπονόμευση τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας καὶ τῆς Εὐρωζώνης∙ κινοῦνται στὰ ἴδια πλαίσια μὲ τὴν προπαγάνδα γιὰ ἀποτυχία τῆς ἀξιολογήσεως καὶ ἐπιστροφῆς στὴν κρίση, μαζὶ μὲ τὴν ἀποτυχία ἐκλογῆς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας ἀπ’ τὴν παροῦσα Βουλή. Ὁ χυδαῖος τρόπος τῆς προβολῆς τῶν ὑποθέσεων περὶ δωροδοκίας ἀπεικονίζει τὴν ἀπόγνωσή τους∙ ὁπότε εὔλογο εἶναι τὸ συμπέρασμα, ὅτι θεωροῦν δεδομένη τὴν ἀποτυχία τῆς τακτικῆς τους καὶ «πιάνονται ἀπ’ τὰ μαλλιά τους». Ὁ ἀντίκτυπος στὸ ἐσωτερικὸ τῆς Κουμουνδούρου ἐνδιαφέρει πλέον τὴν πολιτικὴ ζωή.

Ἡ ἐμπιστοσύνη τοῦ κόσμου πρὸς τὴν κυβέρνηση ἐπιβεβαιώνεται καθημερινὰ πλέον ὅλο καὶ περισσότερο∙ χαρακτηριστικὸ στοιχεῖο εἶναι ἡ συνέχεια τῶν ἐργασιῶν τῆς ἀγορᾶς, χωρὶς οὐδεμία ἐπίδρασή της ἀπ’ τὴν καταιγιστικὴ προπαγάνδα τῆς διαπλοκῆς, γιὰ ἀποτυχία τῶν διαπραγματεύσεων μὲ τὴν τρόϊκα καὶ τὶς προειδοποιήσεις τῆς διαπλοκῆς γιὰ νέο μνημόνιο. Ἕνα ἐνδιαφέρει τὴν ἀγορὰ καὶ μόνο, ἡ ἀποδέσμευση τῶν τραπεζῶν ἀπ’ τὶς μνημονιακὲς ὑποχρεώσεις καὶ ἡ ἔναρξη χορηγήσεων στὶς ἐπιχειρήσεις∙ ὅλοι εἶναι διατεθειμένοι γιὰ τὸν πολλαπλασιασμὸ τῶν ἐργασιῶν τους, μόλις πάρουν τὶς πιστώσεις ἀπ’ τὶς τράπεζες, γιὰ τὶς ὁποῖες ἔχουν καταθέσει πολλαπλάσιες ἐγγυήσεις. Ἄλλωστε, σαφὴς ἀπόδειξη εἶναι ἡ ἐγγραφὴ στὴν ρύθμιση ὀφειλῶν ἀπ’ τὶς πρῶτες μέρες κατὰ δεκάδες χιλιάδες, γιὰ τὴν ἀπελευθέρωσή τους στὶς δουλειές τους∙ οἱ ἐπιχειρηματίες, καὶ περισσότερο οἱ μικρομεσαῖοι, πιστεύουν ἀκράδαντα ὅτι, ὅλα τὰ προσκόμματα τῶν δανειστῶν –τῶν κερδοσκόπων τοῦ ΔΝΤ κυρίως,- ἀποβλέπουν στὴν παρεμπόδιση τῆς ἀναπτύξεως τῆς οἰκονομίας∙ θυμοῦνται, ὅτι τὰ δύο πρῶτα χρόνια τοῦ μνημονίου, ὅταν μόνο φορολογικὰ μέτρα ἐπέβαλαν, τὰ εὔρισκαν ὅλα τέλεια, ἐνῶ καὶ οἱ προβλέψεις τους ἦταν ὅτι τὸ ἄλλο ἑξάμηνο ἔρχεται ἡ ἀνάπτυξη. Ἀναγνώρισαν τὰ λάθη τῶν ἐκτιμήσεών τους, ἀλλὰ τώρα δὲν παραδέχονται τὴν ἀνάπτυξη, ὄχι γιατὶ δὲν τὴν εἶχαν προβλέψει καὶ ἀπέδειξαν τὸν βρώμικο ρόλο τους, ἀλλὰ γιατὶ τοὺς ἑτοιμάζει ὁριστικὰ τὶς βαλίτσες τους ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς.