Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις, ἐξ αἰτίας τῆς βραδυπορίας στὴν βιομηχανικὴ ἀνάπτυξη τῆς Κίνας καὶ τοῦ προβλήματος τοῦ πετρελαίου∙ τὸ εὐρὼ ἔμεινε σταθερὸ στὰ 1,2464 δολλάρια, ἀλλὰ βελιτώθηκε στὰ 147,6095 γιέν, ἐνῶ ὑποχώρησαν, χρυσός, 1178,75, καὶ πετρέλαιο, 70,09. Ἡ πτώση τῆς τιμῆς τοῦ πετρελαίου, καθὼς ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία ἀρνεῖται μείωση τῆς παραγωγῆς τοῦ ΟΠΕΚ, ἔχει ἄμεσες ἐπιπτώσεις στὰ δημοσιονομικὰ πολλῶν μεγάλων χωρῶν καὶ στὴν βιομηχανία του∙ ἡ Ρωσία αἰσθάνεται τὴν μείωση τῶν ἐσόδων ἀπ’ τὸν μαῦρο χρυσὸ καὶ τὸ φυσικὸ ἀέριο, ἀφοῦ συνδέονται μαζί του, ἐνῶ καὶ ἡ Ἀμερικὴ γνωρίζει πρόσθετες δύσκολες μέρες στὰ δημοσιονομικά της, διότι καθίσταται ἀσύμφορη πλέον ἡ παραγωγὴ ἀπὸ σχιστολιθικὰ πετρώματα, τὰ ὁποῖα ἔχουν ὅριο ἀποδόσεως τὰ ἑκατὸ δολλάρια τὸ βαρέλι. Ἡ βιομηχανία πετρελαίου ἀναπροσαρμόζει τὰ σχέδιά της, ἐὰν διαρκέσουν ἀρκετὰ οἱ χαμηλὲς τιμές, διότι καλύπτεται πλέον μόνο ἐλάχιστο ποσοστὸ τῶν δαπανῶν της.