Προϋπολογισμός, παράταση

Πρὸς παράταση γιὰ ἕναν μῆνα ὀδηγεῖται στὸ ἑλληνικὸ πρόγραμμα, μετὰ τὴν κωλυσιεργεία τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου καὶ τὴν ἀπροθυμία τῶν Εὐρωπαίων, γιὰ ἀνοικτὴ ρήξη μαζί τους, ἐνῶ στὴν Βουλὴ ἄρχισε ἡ συζήτηση ἐπὶ τοῦ προϋπολογισμοῦ, μὲ ὁλοκλήρωση τὴν ψηφοφορία τὴν Κυριακὴ τὰ μενάνυχτα∙ οἱ διευκρινίσεις τῆς ἑλληνικῆς πλευρᾶς ἀπεστάλησαν ἐγκαίρως χθές, ἀλλὰ ἡ συμφωνία μπορεῖ νὰ ἐπιτευχθεῖ μόνο μὲ ταχύτατες διεργασίες, καὶ σὲ αὐτὲς δὲν μᾶς ἔχουν συνηθίσει οἱ ἀτλαντικοὶ κερδοσκόποι. Πάντως οἱ ἀντιδράσεις στὴν ἀγορὰ καὶ στὴν κεφαλαιαγορά, ἐλεγχόμενη πάντα ἀπ’ τοὺς γνωστοὺς ἀγγλοσάξωνες ὑπονομευτές, δὲν εἶναι ἀρνητικές, μᾶλλον τὸ ἀντίθετο∙ στὸ Χρηματιστήριο σημειώθηκε αἰσθητὴ ἄνοδος χθές, μὲ ὑπέρβαση τῶν χιλίων μονάδων, ἐνῶ ἡ διαπλοκὴ ἔπαιζε τὴν καταστροφολογία της∙ τὸ πενθήμερο στὸ Κοινοβούλιο θὰ κυριαρχήσει ἡ πολιτικὴ ἀντιπαράθεση, μὲ ἀποκορύφωση τὶς ὁμιλίες τῶν ἀρχηγῶν τὴν Κυριακή, μὲ τὴν σύγκρουση τοῦ πρωθυπουργοῦ μαζί τους στὰ οἰκονομικὰ καὶ πολιτικά.