Σταθεροποιητικὲς τάσεις

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν σταθεροπιητικὲς τάσεις, μὲ ἀνοδικὲς στὴν Εὐρώπη καὶ Ἀσία∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,2337 δολλάρια καὶ 147,3470 γιέν, ὅπως ὁ χρυσός, 1195, καὶ τὸ πετρέλαιο, 70,77. Ἡ πλήρης ὑποστήριξη, πρὸς τὸ πρόγραμμα Γιοῦνγκερ ἀπ’ τὴν γαλλογερμανικὴ συνάντηση τῶν ὑπουργῶν Οἰκονομικῶν, θεωρεῖται ὡς ἐναρκτήριο λάκτισμα γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονομίας, ἀλλὰ καὶ ὡς ἀπόδειξη ζωντανῆς παρουσίας τοῦ γαλλογερμανικοῦ ἄξονος, παρὰ τὴν ἀδράνειά του στὴν κορυφή∙ ἡ Εὐρωζώνη δείχνει ὅτι ἔχει τὶς δυνατότητες ἀντιδράσεως στὴν κρίση, ὅταν ἐμφανίζεται ἑνωμένη στὶς μεγάλες οἰκονομίες της, ἐνῶ προβλέπεται καὶ ταχεῖα παρέμβασή της στὴν ἀξιολόγηση τῆς Ἑλλάδος, σὲ ἀπάντηση πρὸς τὴν ὑπονόμευση τῶν κερδοσκόπων τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου. Στὴν Ἀμερικὴ προβλέπουν ὅτι θὰ διαρκέσει χρόνια ὁ πόλεμος κατὰ τοῦ χαλιφάτου, ἐνῶ στὸ μέτωπο παρεμβαίνουν καὶ τὰ περσικὰ μαχητικὰ κατὰ τῶν θέσεων τῶν Τζιχαντιστῶν∙ ἡ Οὐάσιγκτον στηρίζεται πλέον στὴν Τεχεράνη γιὰ διασφάλιση τῆς πολιτικῆς της.