Σαμαρᾶς, ἔλεγχος πολιτικῆς

Στὴν ἐνημέρωση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ὅτι ἔχει τὸν πλήρη ἔλεγχο τῆς πολιτικῆς ζωῆς, ἀπευθύνεται ἡ δήλωση τοῦ πρωθυπουργοῦ, ὅτι δὲν ἔχει στὸ μυαλό του τὶς ἐκλογές∙ ἡ προειδοποίηση ἔχει δύο τουλάχιστον παραλῆπτες, τὴν ἀντιπολίτευση, γιὰ νὰ σταματήσει τὴν προπαγάνδα τῆς κάλπης καὶ τοὺς κερδοσκόπους τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου, ὅτι ἡ πολιτικὴ σταθερότης εἶναι δεδομένη. Οἱ πιθανότητες ἐγκρίσεως τῶν ἑλληνικῶν θέσεων εἶναι λίγες, ἀλλὰ σημαντικές, διότι οἱ Εὐρωπαῖοι δὲν θέλουν νὰ δείξουν ὅτι ἄγονται καὶ φέρονται ἀπ’ τοὺς ἀτλαντικοὺς κερδοσκόπους∙ τίποτε δὲν ἀποκλείεται, ὅπως ἡ ἔγκριση τῆς ἀνοικτῆς πιστοληπτικῆς γραμμῆς, χωρὶς τὴν τελικὴ ἀξιολόγηση, διότι ὑπάρχουν ἤδη τὰ ἕνδεκα δις ἀπ’ τὸ τραπεζικὸ ἀπόθεμα. Ἄλλωστε, ἡ αὔξηση τοῦ πρωτογενοῦς πλεονάσματος σὲ 3,5 δις εὐρὼ τὸ δεκάμηνο, 1,8% τοῦ ΑΕΠ, ἀπὸ 1,4 πέρυσι καὶ 0,8%, σημαίνει ὅτι τὸ δωδεκάμηνο θὰ εἶναι μεγαλύτερο καὶ ἴσως τότε δὲν χρειαζόμαστε τὴν τρόϊκα.