Συμφωνία, Κατὰρ καὶ MLS

Ἡ ἑλληνικὴ ἑταιρεία ψηφιακῆς τεχνολογίας, MLS τῆς Θεσσαλονίκης, γνωστῆς ἀπὸ εἰκοσαετίας στὴν ἀγορά, συνῆψε συμφωνία μὲ τὴν ἑταιρεία ἐπενδύσεων τοῦ Κατάρ, γιὰ τὴν συμμετοχὴ τῆς τελευταίας στὸ μετοχικό της κεφάλαιο∙ ἡ συμφωνία ὑπεγράφη καὶ τὸ Κατὰρ ἀπέκτησε τὸ 5% τοῦ μετοχικοῦ της κεφαλαίου καὶ τὸ δικαίωμα ἑνὸς μέλους στὸ διοικητικό της συμβούλιο. Ἡ σημασία εἶναι τεράστια, ἀνεξαρτήτως τοῦ ποσοῦ συμμετοχῆς, διότι ἐπιβεβαιώνει τὴν πρωτοπορία τῆς ψηφιακῆς μας τεχνολογίας διεθνῶς, μὲ τὴν ἐξάπλωσή της σὲ ὅλες τὶς χῶρες∙ ἰδιαιτέρως στὴν κινητὴ τηλεφωνία καὶ τὶς ἐφαρμογές της στὴν καθημερινὴ ζωή, οἱ ἑλληνικὲς ἑταιρεῖες ἔχουν πολλὰ πλεονεκτήματα ἀπέναντι στὶς ἀνταγωνιστικές τους, διότι τὰ Ἑλληνόπουλα διαθέτουν τὴν δημιουργικὴ ἱκανότητα τῆς ἑλληνικῆς.