Συμφωνία, CERN, Τεχνόπολης

Τὸ διάσημο κέντρο μοριακῆς φυσικῆς CERN τῆς Γενεύης ὑπέγραψε συμφωνία μὲ τὴν «Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης», γιὰ τὴν συνεργασία τους στὴν ἔρευνα καὶ στὴν καινοτομία τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας∙ ἡ Ἑλλὰς εἶναι ἡ τέταρτη χώρα ποὺ ὑπογράφει παρόμοια συμφωνία, μετὰ τὶς Βρεταννία, Νορβηγία καὶ Ὁλλανδία, ἐνῶ ἀκολουθεῖ ἡ Αὐστρία. Ἡ συνεργασία προβλέπει τὴν ἀνταλλαγὴ πληροφοριῶν καὶ προγραμμάτων σὲ ὅλους τοὺς κλάδους τῆς καινοτομίας, μὲ τὴν σύμπραξη καὶ τῶν οἰκείων κέντρων ἐρευνῶν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης∙ στὴν πράξη πολλὰ προγράμματα τοῦ CERN θὰ μποροῦν νὰ μεταφέρονται στὴν οἰκονομία καὶ νὰ χρησιμοποιοῦνται γιὰ τὴν ἐπεξεργασία ἄλλων προγραμμάτων κυρίως ψηφιακῆς τεχνολογίας, στὴν ὁποία διακρίνονται τὰ Ἑλληνόπουλα. Ἀναγνωρίζεται ὁ ρόλος μας στὴν προηγμένη τεχνολογία.