Μεγάλα γεωπολιτικὰ συμφέροντα στὴν Ἑλλάδα

Στὴν ἐκλογὴ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας στὴν χώρα μας συγκλίνουν περισσότερα γεωπολιτικὰ συμφέροντα ἀπὸ ἐκεῖνα, μὲ τὴν ἐπιβολὴ τῶν μνημονίων, πρὸ πενταετίας∙ ἡ πολιτικὴ σταθερότης καὶ ἡ συνέχιση τῆς μεγαλυτέρας οἰκονομικῆς ἀναπτύξεως στὴν Εὐρωζώνη ἀπειλοῦνται, ἀπὸ ἐσωτερικοὺς παράγοντες καὶ τοὺς ἀτλαντικοὺς κερδοσκόπους. Σκοπός τους εἶναι ἡ ἐπιστροφὴ τῆς Ἑλλάδος στὴν κρίση καὶ στὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη, ὁπότε καὶ ἡ δική της ἀνάκαμψη τίθεται ἐν κινδύνῳ, παρὰ τὴν εὐνοϊκὴ ἀποδοχὴ τοῦ προγράμματος Γιοῦνγκερ∙ οἱ κουκουλοφόροι τῶν Ἐξαρχείων καὶ οἱ συνοδοιπόροι τοῦ νεαροῦ κινοῦνται, ἑκόντες ἄκοντες, ἀπ’ τὰ ἴδια κέντρα, μὲ σκοπὸ τὴν ἀποσταθεροποίηση τῆς χώρας. Πρὸς τὸ παρὸν ἀποτυγχάνουν καὶ θὰ ἀποτύχουν ὁπωσδήποτε, διότι εἶναι πάρα πολὺ πικρὴ ἡ ἐμπειρία τῶν Ἑλλήνων τῆς τελευταίας πενταετίας.