Εἰκοσαήμερο τῶν ἐξελίξεων

Σὲ εἰκοσαήμερο ραγδαίων πολιτικῶν ἐξελίξεων εἰσέρεχεται ἡ χώρα, μὲ τὴν ἐκλογὴ ἢ μὴ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας στὴν τρίτη ψηφοφορία∙ ὅλες οἱ ἐκδοχὲς εἶναι πιθανές, ἀφοῦ οἱ ἀνεξάρτητοι βουλευτὲς καὶ τῶν μικρῶν κομμάτων δίδουν τὸν μαγικὸ ἀριθμὸ τῶν 180. Ὁ πρωθυπουργὸς στὸ μήνυμά του ὑπογράμμισε, ὅτι δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ παραταθεῖ ἡ προσχηματικὴ ἀντίδραση ἀπ’ τὴν ἀντιπολίτευση στὸ ἐσωτερικὸ καὶ ἡ ἀβεβαιότητα στὸ ἐξωτερικό, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ὑπονόμευση τῆς οἰκονομικῆς σταθερότητος, ποὺ μὲ τόσες θυσίες ἐπέτυχε ὁ ἑλληνικὸς λαός∙ ἡ ἐπιλογὴ τοῦ Σταύρου Δήμα ἔτυχε εὐρύτατης ἀποδοχῆς καὶ προσελκύει πολλοὺς τῆς ἀντιπολιτεύσεως. Οἱ ἀντιδράσεις εἶναι ἀνάμικτες, καθὼς ἡ ἀλταντικὴ προπαγάνδα ἐπαναλαμβάνει τὴν καταστροφολογία της, ἀλλὰ ἡ ἀγορὰ ἀντέδρασε ἤρεμα καὶ συγκρατημένα∙ οἱ μικρομεσαῖοι τῆς ἀγορᾶς θὰ κρίνουν, μὲ τὴν στάση τους, τὴν ἐκλογή, διότι ἀποτελοῦν τὸ ἀπόρθητο ὀχυρὸ τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας καὶ ἐγγύηση τῆς ἀσφαλοῦς πορεία της.