Ἄλλες συνέπειες πετρελαίου

Οἱ συνέπειες ἀπ’ τὴν πτώση τῆς τιμῆς τοῦ πετρελαίου ἀποδεικνύονται βαθύτερες, ἀπὸ ὅποιες εἶχαν ὑποθέσει οἱ ἀτλαντικοὶ κύκλοι∙ ἡ Ρωσία, μαζὶ μὲ τὶς περισσότερες πετρελαιοπαραγωγὲς χῶρες, ὑφίστανται τὶς συνέπειες, γιὰ ὅσες πηγές τους ἔχουν κόστος ἄνω τῶν ἑβδομῆντα δολλαρίων. Ἀλλὰ τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ μὲ τὴν παραγωγὴ ἀπὸ ὑποθαλάσσια στρώματα καὶ ἀπὸ σχιστολιθικὰ πετρώματα, ἡ ὁποία εἶναι καὶ ἡ μεγαλύτερη στὴν Ἀμερική, Βρεταννία καὶ Νορβηγία∙ τὸ κόστος αὐτὸ μετακυλίεται ἀμέσως στὴν οἰκονομία καὶ τὰ προϊόντα τους χάνουν σὲ ἀνταγωνιστικότητα, ἀπέναντι στὰ εὐρωπαϊκὰ καὶ κινεζικά, διότι τὰ τελευταῖα ἀγοράζουν φθηνότερη ἐνέργεια. Στὶς ἀγορὲς εἶναι ἄμεσος ὁ ἀντίκτυπος, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἀναδιάταξη τῆς οἰκονομικῆς ἐπιρροῆς∙ οἱ καταναλώτριες χῶρες ἔχουν πλεονέκτημα πλέον, ὅσο διατηροῦνται χαμηλὰ οἱ διεθνεῖς τιμὲς τοῦ πετρελαίου, καὶ αὐτὸ προβλέπεται ὅτι θὰ ἰσχύει γιὰ τοὺς ἑπόμενους μῆνες. Ἡ οἰκονομία ὅλων τῶν χωρῶν διέρχεται περίοδο ὑποχρεωτικῶν διαρθρωτικῶν ἀλλαγῶν.