Σταθεροποίηση οἰκονομίας

Ἡ οἰκονομικὴ ζωὴ τῆς χώρας ἐπανέρχεται στοὺς κανονικούς της ρυθμούς, μετὰ τὴν προχθεσινὴ ἀναταραχὴ ὡς πρὸς τὶς πολιτικὲς ἐξελίξεις∙ ἕνα πρᾶγμα ἐνδιαφέρει τοὺς μικρομεσαίους τῆς ἀγορᾶς, οἱ ὁποῖοι ἐπέτυχαν τὸ θαῦμα τῆς διετίας, νὰ μὴν ξανακυλίσοιυν στὸν ἐφιάλτη τοῦ 2010 καὶ νὰ συνεχισθεῖ ἡ ἴδια οἰκονομικὴ πολιτική, μὲ τὴν ταχύτατη δυνατὴ ἐπανέναρξη τῶν τραπεζικῶν πιστώσεων. Στὸν κόσμο αὐτὸ προκάλεσε αἴσθημα τρόμου τὸ οἰκονομικὸ πρόγραμμα τοῦ Ναπολεοντίσκου στὸ ΕΒΕΑ∙ ὅλοι διερωτῶνται, ἐὰν ἔχει ἐπαφὴ μὲ τὴν πραγματικὴ οἰκονομία, ὅταν διακηρύσσει διακοπὴ τῶν ἀποκρατικοποιήσεων καὶ σύσταση κρατικῶν τραπεζῶν, δηλαδὴ ὅτι ἔλεγε ὁ ἄλλος τὸ 2009, καὶ πλήρη παραβίαση τῶν εὐρωπαϊκῶν συνθηκῶν∙ αὐτὸ σημαίνει ἔξοδο ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη καὶ μοντέλο Βορείου Κορέας. Οἱ μεγάλοι οἰκονομικοὶ παράγοντες πείθονται γιὰ τὸ ποιόν του καὶ τὴν ἀποτυχία του, ὅπως φαίνεται ἀπ’ τὴν σταδιακὴ διόρθωση στὸ Χρηματιστήριο∙ ὅλο καὶ περισσότεροι πιστεύουν ὅτι μᾶλλον εἶναι ἐλεγχόμενος.