Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις, μὲ τὴν ἐξαίρεση Σαγκάης, Σιγκαπούρης καὶ Χὸνγκ Κόνγκ, μὲ ἰσχυρὴ ἄνοδο∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε ἐλαφρὰ στὰ 1,2384 δολλάρια, ἀλλὰ ὑποχώρησε στὰ 147,4260 γιέν, ἐνῶ ὁ χρυσὸς ἔκανε ἅλμα, 1228,25, καὶ τὸ πετρέλαιο ἔπεσε, 65,80. Στὴν Εὐρώπη οἱ ἐπενδυτὲς φαίνεται ὅτι προσπερνοῦν τὶς ἀνησυχίες γιὰ σοβαρὴ κρίση καὶ ἐναποθέτουν τὶς ἐλπίδες του στὸ πρόγραμμα Γιοῦνγκερ, καθὼς αὐξάνεται καθημερινὰ ἡ ὑποβολὴ αἰτήσεων γιὰ συμμετοχὴ σὲ αὐτό∙ οἱ ἀναταράξεις στὴν Ἀμερικὴ ἐξ αἰτίας τῶν φυλετικῶν συγκρούσεων καὶ τῶν βασανιστηρίων κρατουμένων δὲν μετροῦν καὶ πολὺ στοὺς εὐρωπαϊκοὺς οἰκονομικοὺς κύκλους. Στὴν Κίνα ὁ πληθωρισμὸς κυμάνθηκε στὸ 1,4% τὸν Νοέμβριο, ἐνῶ ὁ πρωθυπουργός της ζήτησε στροφὴ πρὸς τὴν καινοτομία καὶ τὴν ψηφιακὴ τεχνολογία, γιὰ τὴν διατήρηση τῶν ρυθμῶν ἀναπτύξεως τῆς χώρας∙ στὶς Ἰνδίες ὁ Ρῶσος πρόεδρος ὑπογράφει οἰκονομικὲς συμφωνίες, γιὰ ἐνέργεια, διάστημα, τεχνολογικὴ συνεργασία καὶ σύγχρονο ὁπλισμό.