Πετρέλαιο, πολιτικὸ θέμα

Σὲ μεῖζον διεθνὲς πολιτικὸ ζήτημα μετατρέπεται πλέον ἡ συνεχιζόμενη πτώση τῆς τιμῆς τοῦ πετρελαίου, μὲ σαφῆ καθοδικὴ τάση∙ ἀπ’ τὸν Ἰούνιο ἔπεσε κατὰ 50% καὶ ἤδη κινεῖται κάτω τῶν ἑξῆντα δολλαρίων∙ αἰτία εἶναι ὁ ἀποπληθωρισμὸς στὴν οἰκονομία καὶ ἀφορμὴ ἡ ἄρνηση τοῦ ΟΠΕΚ, τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας καλύτερα, γιὰ μείωση τῆς παραγωγῆς. Οἱ Ἀμερικανοὶ πίεσαν ὅσο μποροῦσαν, ἀλλὰ τὸ θρησκευτικὸ βασίλειο δὲν ὑποχώρησε∙ οἱ λόγοι εἶναι πολιτικοί, ἡ ἔναρξη τοῦ διαλόγου τῆς Οὐάσιγκτον μὲ τὴν Τεχεράνη καὶ ἡ ἀνησυχία τῶν Ἀράβων, ὅτι, μὲ τὸν πόλεμο κατὰ τοῦ χαλιφάτου, ἀλλάζει ἡ ἰσορροπία στὴν Μέση Ἀνατολή. Μὲ τιμὲς στὰ ἐπίπεδα αὐτά, καταρρέουν τὰ δημόσια ἔσοδα στὶς περισσότερες πετρελαιοπαραγωγὲς χῶρες, ἀλλὰ καὶ καθίσταται ἀσύμφορη ἡ παραγωγὴ στὰ ὑποθαλάσσια στρώματα καὶ στὰ σχιστολιθικὰ πετρώματα, μὲ κόστος στὰ ἑκατὸ δολλάρια∙ στὴν Ἀμερικὴ αἰσθάνονται τὶς συνέπειες πλέον, διότι οἱ ἀνταγωνιστικὲς χῶρες ἔχουν φθηνότερα προϊόντα.