Ἐνδιαφέρουσες δημοσκοπήσεις

Οἱ τελευταῖες δημοσκοπήσεις εἶναι πολὺ ἐνδιαφέρουσες, παρὰ τὴν χάλεκυσή τους∙ ὅλες καταγράφουν τὴν προϊοῦσα μείωση τῆς διαφορᾶς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἀπ’ τὴν Νέα Δημοκρατία, μὲ ποσοστὸ 20% μέχρι 30%∙ μάλιστα ἡ διαφορὰ αὐξάνεται στὶς τρεῖς μέρες, ἀπ’ τὴν ἐπιτάχυνση τῶν πολιτικῶν ἐξελίξεων∙ καὶ τὰ ἄλλα στοιχεῖα εἶναι χαρακτηριστικά: 64%, συμφωνοῦν μὲ τὴν ἀπόφαση τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ, 72% εἶναι ὑπὲρ τῆς παραμονῆς στὴν Εὐρωζώνη πάσῃ θυσίᾳ, ἐκ τῶν ὁποίων τὸ 60% τῶν ψηφοφόρων, ΣΥΡΙΖΑ, 67% φοβοῦνται γιὰ κρίση, λόγῳ πολιτικῆς ἀβεβαιότητος, ἐξ ὧν 30%, ΣΥΡΙΖΑ. Αὐτὰ ἐξηγοῦν τὴν ἐξαλλοσύνη τοῦ Ναπολεοντίσκου, διότι δὲν μπορεῖ πλέον νὰ συμμαζέψει τὶς τάσεις του, ὅπως ὁ μαθητευόμενος μάγος. Ὁ κόσμος ὅμως παραμένει πολὺ ἤρεμος.