Κλίμα, κινήσεις δημαγωγίας

Ὡς κινήσεις δημαγωγίας τῶν μεγάλων θεωροῦνται ἀπ’ τὶς οἰκολογικὲς ὀργανώσεις οἱ ἀποφάσεις τῆς διασκέψεως τοῦ ΟΗΕ γιὰ τὸ κλίμα στὴν Λίμα τοῦ Περοῦ∙ οἱ μεγάλοι ἐξέφρασαν εὐχὲς γιὰ συμφωνία τοῦ χρόνου στὸ Παρίσι, χωρὶς νὰ ἀναλάβουν καμμία δέσμευση. Οἱ ρύποι κατανέμονται στὶς πρῶτες χῶρες, Κίνα, 30%, Ἀμερική, 15%, Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, 10%, καὶ Ἰνδίες, 7%, ὡς ποσοστὸ στὸ σύνολο τῶν ρύπων∙ ἀλλὰ ὡς ποσοστὸ κατὰ κεφαλὴν κατοίκου τὸ ποσοστὸ τοῦ Κινέζου μειώνεται στὸ 40% τοῦ Ἀμερικανοῦ, διότι αὐτὰ ἦταν τὰ παλαιὰ κριτήρια. Πάντως ὁ ἐμπαιγμὸς τῆς ἀνθρωπότητος εἶναι ἐμφανέστατος, δὲν ἐνδιαφέρονται, ὅτι θὰ ἀποβάλει τὸ ζωύφιον ἄνθρωπος ὁ ἔλλογος πλανήτης Γῆ∙ δὲν μπορεῖ νὰ ἀνέχεται ἄλλο τὴν κατστροφὴ τοῦ περιβάλλοντος καὶ ἤδη προειδοποιεῖ μὲ τὰ ἀκραῖα καιρικὰ φαινόμενα.