Προεδρικὴ ἐκλογή, δυσμενὴς διεθνὴς συγκυρία

Ἡ προεδρικὴ ἐκλογὴ στὴν Ἑλλάδα γίνεται στὴ χειρότερη διεθνῆ συγκυρία, μὲ ἀπρόσμενες τὶς ἐξελίξεις∙ ἡ πτώση τῆς τιμῆς τοῦ πετρελαίου, μὲ τὶς κεφαλαιαγορὲς ἀνάστατες, ἡ ὕφεση στὴν Εὐρώπη, ἀλλὰ περισότερο ἡ πτώση τοῦ ρουβλίου καὶ οἱ κερδοσκοπικὲς ἐπιθέσεις κατὰ τῆς Ρωσίας φέρουν μαῦρα σύννεφα. Τὰ τελευταῖα ἀποτελοῦν προοίμιο ἀπροβλέπτου συγκρούσειως τῶν ἀτλαντικῶν κεφαλαίων μὲ τὴν Μόσχα, μὲ ἄγνωστο τὸ ἀποτέλεσμα, ἀλλὰ βεβαία τὴν κλιμάκωση τοῦ πολέμου∙ ἐὰν συμβεῖ κορύφωση τῆς συγκρούσεως καὶ ἐμεῖς βρσικόμαστε σὲ πολιτικὴ ἀβεβαιότητα, τότε εἶναι ἄγνωστες οἱ προεκτάσεις καὶ δύσκολη ἡ παροχὴ βοηθείας ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη. Ὁ πόλεμος εἶναι ὁλοκληρωτικὸς καὶ χωρὶς ἔλεος, ὅποιος κερδίσει, κερδίζει καὶ τὸν κόσμο∙ δὲν γίνεται ἀξιολόγηση τῶν δύο πλευρῶν στὸν πόλεμο, ἀλλὰ τῶν συνεπειῶν του.