Εὐρώπη, τρία προβλήματα

Τὰ οἰκονομικὰ προβλήματα τῆς Εὐρώπης εἶναι τρία σήμερα καὶ μὲ αὐτὰ ἀσχολεῖται
Ἐπιτροπὴ σχεδὸν ἀποκλειστικά∙ πρῶτο, ἡ πτώση τῆς τιμῆς τοῦ πετρελαίου, εὐνοϊκὴ μὲν γιὰ τὶς καταναλώτριες χῶρες, ἀλλὰ ἐπιφέρει τὴν κατακόρυφη μείωση τῆς ζητήσεως ἀπ’ τὶς πετρελαιοπαραγωγὲς χῶρες, ἑπομένως καὶ τῶν εὐρωπαϊκῶν ἐξαγωγῶν∙ δεύτερο, ἡ ἑλληνικὴ κρίση μὲ τὴν πόλωση στὴν χώρα καὶ τὴν ἀπειλὴ μετακυλίσεως στὴν κρίση, καὶ στὴν ἀποφυγή της ἀπέβλεπε ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Πιὲρ Μοσκοβισὶ στὴν Ἀθήνα∙ τρίτο, ὁ ἀποπληθωρισμὸς στὴν Εὐρώπη καὶ τὴν ἀντιμετώπισή του ἐπιδιώκει τὸ πρόγραμμα Γιοῦνκερ, μὲ τὴν γρήγορη ἐφαρμογή του στοὺς ἑπόμενους μῆνες. Γνωρίζουν στὶς Βρυξέλλες τὶς διαστάσεις τῶν προβλημάτων, ὅπως καὶ ὅτι ἡ πόλωση στὴν Ἑλλάδα καλλιεργεῖται πρωτίστως ἀπ’ τὴν ἀτλαντικὴ διαπλοκὴ καὶ τὰ ὄργανά της καὶ γι’ αὐτὸ εἶναι τόσο αὐστηρὴ ἀπέναντί τους ἡ νέα Ἐπιτροπή, σὲ σύγκριση μὲ τὴν προηγούμενη∙ ἡ περίοδος ἀνοχῆς ἔχει τελειώσει.