Ἀνοδικές τάσεις ρουβλίου

Ἡ ὑποτίμηση τοῦ ρουβλίου ἔχει ἀνέλθει σὲ 50% ἀπ’ τὸν Ἰούνιο, ἀλλὰ ἡ Τράπεζα τῆς Ρωσίας παρενέβη χθὲς καὶ διόρθωσε ἀρκετὰ τὴν ἰσοτιμία του∙ τὰ συναλλαγματικὰ διαθέσιμα τῆς χώρας ὑπερβαίνουν τὰ τετρακόσια δις δολλάρια καὶ θεωροῦνται ἐπαρκῆ γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς ἐκροῆς τῶν κερδοσκοπικῶν κεφαλαίων. Ἡ ἀρχικὴ ἐπιφυλακτικὴ στάση της ἑρμηνεύεται, μόνο ὡς ἀποτέλεσμα μακροχρόνιας προοπτικῆς γιὰ ἀναπροσανατολισμὸ τῆς ρωσικῆς οἰκονομίας∙ σκοπὸς εἶναι ἡ ἀπεξάρτησή της ἀπ’ τὸ πετρέλαιο καὶ ἡ ἀνάπτυξη τῶν ἄλλων κλάδων τῆς χώρας∙ ἡ Ρωσία διαθέτει ἐπαρκεῖς ἀναπασχόλητες παραγωγικὲς δυνάμεις, πρωτοπόρους κλάδους τῆς προηγμένης τεχνολογίας, ἐνῶ εἶναι εὔκολη ἡ ἐπέκταση τῆς καταναλωτικῆς βιομηχανίας της. Ἡ ἔναρξη τῶν προγραμμάτων αὐτῶν εἶχε ἀρχίσει ἀπὸ καιρό, ἀλλὰ τώρα γίνεται συστηματικὴ πλέον ἀνάπτυξή τους∙ αὐτὴν τὴν πολιτικὴ προωθεῖ ἡ Μόσχα μὲ τὶς ἀναδυόμενες οἰκονομίες, ἐνῶ διαθέτει ὡς ἐφεδρεία τὴν Κίνα, μὲ συμπαράστασή της σὲ πάρα πολλὰ ἐπίπεδα.