Συνέχεια πτωτικῶν τάσεων

Οἱ πτωτικὲς τάσεις συνεχίσθηκαν γιὰ τρίτη μέρα στὶς ἀγορές, ἂν καὶ μὲ χαμηλότερο ρυθμό∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,2456 δολλάρια καὶ 146,0230 γιὲν, ἀλλὰ ὁ χρυσὸς παρέμεινε σταθερός, 1199, μὲ ἐλαφρὰ ἄνοδο στὸ πετρέλαιο, 59,31. Οἱ ἐπιπτώσεις ἀπ’ τὴν πτώση τοῦ πετρελαίου καὶ ἡ ὑποχώρηση τοῦ ρουβλίου, ἂν καὶ ἀνέκαμψε χθές, μετὰ ἀπὸ παρέμβαση τῆς Τραπέζης τῆς Ρωσίας, θεωροῦνται οἱ κύριες αἰτίες∙ στὴν Ρωσία ἡ κατάσταση δείχνει ἤρεμη καὶ δὲν παρουσιάζεται ἀνησυχία στὴν ἀγορά, οὔτε καὶ διάθεση ἀποδοκιμασίας τοῦ Βλαδίμηρου Ποῦτιν, ἐπειδὴ πιστεύουν ὅτι πρόκειται γιὰ κερδοσκοπικὲς πιέσεις, μὲ κύριο σκοπὸ τὴν πρόκληση πολιτικῆς ἀναταρχῆς στὴν χώρα. Στὸ πετρέλαιο τὰ πράγματα εἶναι σοβαρώτερα, ἐπειδὴ οἱ μετοχὲς τῶν μεγάλων ἑταιρειῶν πέφτουν στὶς κεφαλαιαγορές, ἐνῶ καὶ ἡ βιομηχανία ζητάει τὴν μείωση τῶν καυσίμων στὴν ἐσωτερικὴ ἀγορὰ τῆς Ἀμερικῆς, ὡς ἀντανάκλαση τῶν διεθνῶν τιμῶν. Αὐτὸ ὅμως θεωρεῖται ἐξαιρετικὰ δύσκολο πρακτικά.