Εὐρωσυμβούλιο, προτεραιότης ἡ ἀνάκαμψη

Τὸ πρόγραμμα Γιοῦνκερ, γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονομίας, συζήτησαν κατὰ προτεραιότητα στὸ Εὐρωσυμβούλιο, γιὰ τὴν ἄμεση ἐφαρμογή του, μὲ τὴν σύσταση τῶν ἀναγκαίων ταμείων, ὑπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Τράπεζα Ἐπενδύσεων∙ ἤδη οἱ αἰτήσεις ἀπ’ τοὺς ἑταίρους ἀνέρχονται σὲ 1300 δις εὐρώ. Οἱ οἰκονομικοὶ κύκλοι ἐπιμένουν, καθὼς προβλέπουν παροχὴ τῶν πρώτων πιστώσεων, τὸ ἑπόμενο ἑξάμηνο∙ οἱ κυρώσεις εἰς βάρος τῆς Ρωσίας ἐπίσης συζητήθηκαν, καθὼς ἤδη ἡ Γαλλία ζητάει τὴν ἁπάλυνσή τους, συνεπικουρούμενη ἀπὸ πολλὰ μέλη, μεταξὺ τῶν ὁποίων τὴν Ἑλλάδα καὶ Κύπρο. Ἡ ἀντιπαράθεση μὲ τοὺς ἀτλαντιστὲς εἶναι σκληρή, ὅπως ἔδειξε καὶ ἡ ἄρνηση γιὰ ἄνοιγμα νέων κεφαλαίων μὲ τὴν Τουρκία∙ ἡ Βρεταννία πίεζε ἀσφυκτικά, γιὰ παραχωρήσεις στὴν Ἄγκυρα, ἀλλὰ βρήκαμε ἰσχυρὴ ὑποστήριξη ἀπὸ πολλὲς ἄλλες χῶρες.