Πρόγραμμα Γιοῦνκερ, κλίμα

Ἡ ἐφαρμογὴ τοῦ προγράμματος Γιοῦνκερ, γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονομίας, καὶ τῶν μέτρων προστασίας τοῦ κλίματος, μαζὶ μὲ τὶς μεταρρυθμίσεις στὴν κοινοτικὴ νομοθεσία, εἶναι οἱ προτεραιότητες τῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὸν νέο χρόνο∙ ὁ πρόεδός της γνωρίζει ὅτι ἔχει ἐλάχιστα χρονικὰ περιθώρια καὶ προωθεῖ μὲ ταχύτατους ρυθμοὺς τὴν σύσταση τῶν Ταμείων γιὰ τὸ πρόγραμμά του, γιὰ τὴν ἄντληση τῶν κεφαλαίων ἀπ’ τὶς ἀγορὲς καὶ τὴν διάθεσή τους σὲ ἐπενδύσεις, στὰ ἀντίστοιχα προγράμματα ἐπενδύσεων τῶν ἑταίρων∙ ἤδη ὑποβλήθηκαν αἰτήσεις 1300 δις εὐρώ, ἀπὸ ἰδιωτικὰ καὶ μὴ προγράμματα∙ ἡ προστασία τοῦ κλίματος συμπλέει μὲ μὲ τὸ πρόγραμμα, διότι ἐμπεριέχει τὴν ἐφαρμογὴ μέτρων περιορισμοῦ τῶν ρύπων, ἑπομένως ἐπενδύσεων. Ὁ περιορισμὸς τῆς γραφειοκρατίας σημαίνει ἁπλοποίηση καὶ διευκόλυνση στὴ λήψη ἀποφάσων καὶ μείωση τῆς ταλαιπωρίας τῶν Εὐρωπαίων, κυβερνητικῶν ὑπαλλήλων καὶ πολιτῶν∙ ἔχει συσταθεῖ Ἐπιτροπὴ γιὰ τὴν μελέτη καὶ ἀλλαγὴ τῶν σχετικῶν κανονισμῶν.