Ἀμερικανορωσικὸς πόλεμος

Ὁ ἀμερικανορωσικὸς οἰκονομικὸς πόλεμος κλιμακώνεται, μὲ τοὺς Εὐρωπαίους οὐραγούς∙ οἱ κερδοσκοπικὲς ἐπιθέσεις κατὰ τοῦ ρουβλίου δείχνουν ὅτι ἐξαντλοῦνται καὶ ἤδη ἡ ἰσοτιμία του βελτιώνεται ἀρκετά, ἐνῶ ἡ ἐτήσια συνέντευξη τοῦ Βλαδίμηρου Ποῦτιν ἐνίσχυσε τὴν ὑποστήριξή του ἀπ’ τοὺς Ρώσους. Οἱ ἀτλαντικοὶ κερδοσκόποι ἔχουν ἐναποθέσει τὶς ἐλπίδες τους στὴν ἐκροὴ κεφαλαίων, ξένων καὶ ρωσικῶν, ἀπ’ τὴν χώρα, μὲ τὴν πίεση στὸ ροῦβλι, καὶ στὶς κυρώσεις στὴν τεχνολογικὴ συνεργασία καὶ στὴν ἄντληση κεφαλαίων∙ ἡ Μόσχα ὅμως διαθέτει ἀποτελεσματικὰ μέσα ἀμύνης: συναλλαγματικὰ διαθέσιμα τετρακοσίων δις δολλαρίων, τὴν Σαγκάη γιὰ κεφαλαίων καὶ τεχνολογικὴ συνεργασία, ἐνῶ τὸ Πεκῖνο ἐπανέλαβε ἐμφαντικῶς τὴν ἀμέριστη ὑποστήριξή του, ὁπότε δὲν ἔχει ἀνάγκη τῶν δυτικῶν ἀγορῶν, ἀφοῦ δὲν ἔχει χρέη. Φυσικά, ἀπομένει ἡ συνεργασία μὲ δυτικὲς ἑταιρεῖες στοὺς ὑδρογονάνθρακες, ἀλλὰ αὐτὲς τὶς ἀντικαθιστᾶ μὲ κινεζικές∙ ἄλλωστε ἐπιδιώκει τὴν ὑποτίμηση τοῦ ρουβλίου, γιὰ τὴν ριζικὴ ἀναδιάρθωση τῆς οἰκονομίας της.