Ἀνταγωνιζομένων ἀλλήλοις

Οἱ Μακεδόνες βασιλεῖς εἶχαν καθιερώσει τὴν διδασκαλία δραματικῶν ἀγώνων στὶς πόλεις τους, ἐνῶ καὶ Εὐρυπίδης καὶ Ἀγάθων ἔζησαν στὴν αὐλή τους∙ ὁ Ἀλέξανδρος συνέχισε τὴν παράδοση, ἀκόμη καὶ στὶς ἐκστρατεῖες του. «Γεγόνασι δὲ κατ’ αὐτὸν τραγῳδοὶ μὲν οἱ περὶ Θετταλὸν καὶ Ἀθηνόδωρον»∙ καὶ ἦταν στὴν ἐποχή του τραγῳδοὶ οἱ γύρω ἀπ’ τὸν Θετταλὸν καὶ τὸν Ἀθηνόδωρον. «Ὧν ἀνταγωνιζομένων ἀλλήλοις, ἐχορήγουν μὲν οἱ Κύπριοι βασιλεῖς, ἔκρινον δ’ οἱ δοκιμώτατοι τῶν στρατηγῶν»∙ οἱ ὁποῖοι ἀνταγωνίζονταν μεταξύ τους, μὲ χορηγίες τῶν Κυπρίων βασιλέων, καὶ κριτὲς τοὺς καλύτερους τῶν στρατηγῶν. «Ἐπεὶ δ’ ἐνίκησεν Ἀθηνόδωρος, ‘’ἐβουλόμην ἂν ἔφη μᾶλλον ἀπολωλεκέναι μέρος τῆς βασιλείας ἢ Θετταλὸν ἐπιδεῖν ἡττημένον’’»∙ ἐπειδὴ δὲ νίκησε ὁ Ἀθηνόδωρος, εἶπε ὁ Ἀλέξανδρος, ‘’θὰ προτιμοῦσα μᾶλλον νὰ χάσω μέρος τοῦ βασιλείου μου παρὰ νὰ δῶ ἡττημένο τὸν Θετταλό’’. Οἱ παραστάσεις ἦταν κυρίως ἐπαναδιδασκαλίες τῶν μεγάλων τραγικῶν, διότι δύσκολα γράφονταν νέες τραγῳδίες.