Εὐρωζώνη, στάση ἀναμονῆς

Στάση ἀναμονῆς, ἐν ὄψει τῶν ἑλληνικῶν ἐκλογῶν, τηροῦν στὴν Εὐρωζώνη, ἐνῶ οἰ γνωστοὶ καταστροφολόγοι χαμηλώνουν τοὺς τόνους μετὰ τὶς «αἰσιόδοξες» προβλέψεις τους∙ ἡ προοπτικὴ ἐξόδου τῆς Ἑλλάδος ἐκμηδενίζεται, ὄχι τόσο ἐπειδὴ ἀλλάζει ὁ ΣΥΡΙΖΑ, ὅσο γιατὶ περιορίζονται οἱ πιθανότητες νίκης του. Ἡ Εὐρωζώνη ἔχει ὄχυρωθεῖ ἀποτελεσματικὰ καὶ δὲν εἶναι πλέον εὐάλωτη, ὅσο πρὸ πενταετίας, ὁπότε καὶ τυχὸν ἔξοδος μιᾶς χώρας της ἀντιμετωπίζεται εὔκολα∙ ἀπ’ τὴν ἄλλη, οἱ ἀτλαντικοὶ κερδοσκόποι καὶ ὁ σοσιαλιστὴς πρωθυπουργός μας ἤθελαν τὴν ἔξοδο ὡς ἀπαρχὴ τῆς διαλύσεως τῆς ἑνιαίας ἀγορᾶς καὶ ὄχι μόνο γιὰ χρεωκοπία μας. Ἐπὶ πλέον διαπιστώνουν ὅτι τὰ πιστὰ μικρὰ κόμματα ἐξαχνοῦνται καὶ ὁ Ναπολεοντίσκος ἀπομυθοποιεῖται ταχύτατα, ἐνῶ ἡ ἑλληνικὴ οἰκονομία ἀποδεικνύεται πολὺ δυναμικὴ καὶ ἀνθεκτικὴ στὶς πολλαπλὲς πιέσεις ἐναντίον της. Μάθαμε πολλὰ τὴν πενταετία καὶ ἔχουμε τὴν ἄνεση τῆς ἀντιστάσεως ἀπέναντί τους∙ δὲν περίμεναν τὴν οἰκονομικὴ ἀνάκαμψη γρήγορα.