Ἀλληλεγγύη τῶν Εὐρωπαίων

Ἡ παρουσία τῶν Εὐρωπαίων ἡγετῶν, στὴν πορεία τῶν Παρισίων, καὶ οἱ διαδηλώσεις σὲ πολλὲς πόλεις τῆς γηραιᾶς ἠπείρου καταδεικνύουν τὴν ἀλλλεγγύη τῶν εὐρωπαϊκῶν λαῶν ἀπέναντι στὴν τυφλὴ βία καὶ στὴν βαρβαρότητα, ἀλλὰ καὶ στὴν συναίσθηση τῆς εὐθύνης ἀπέναντι στὴν νέα ἐποχή. Ὁ κόσμος δὲν εἶναι ὁ ἴδιος τὴν ἑπομένη τῆς ἐπιθέσεως στὸ Charlie Hebdo, πολλὰ ἔχουν ἀλλάξει καὶ ἔχουν προστεθεῖ στὴν ἐμπειρία τῆς ἐπιθέσεως κατὰ τῶν διδύμων πύργων πρὶν ἀπὸ δεκατέσσερα χρόνια στὴν Νέα Ὑόρκη∙ ἡ ἀνάλαφρη προσέγγιση τῶν γεγονότων, ἰδεολογικὴ ἢ ἱστορική, τελειώνει∙ οἱ διακρίσεις πολιτισμένος καὶ τρίτος κόσμος κρίνονται πλέον ἀνεπαρκεῖς, ὅπως καὶ ἡ πολιτικὴ κατάταξη, ἀριστερὰ καὶ δεξιά, ἔχουν ἄλλη σημασία καὶ ὄχι τὴν δεσπόζουσα τῆς προηγούμενης ἐποχῆς. Οἱ Εὐρωπαῖοι, μὲ τὴν ἱστορία τους, πολιτικὴ καὶ πολιτιστικὴ περισσότερο, ἔχουν ὑποχρέωση προσεγγίζειν τὰ προβλήματα διαφορετικὰ καὶ ὄχι μὲ τὸν ἁπλοϊκὸ τρόπο τῆς ἀνωτέρας ἀποστολῆς τους.